Stadsnätsföreningen

Medlemskap som gör nytta

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet.

Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Stadsnätsföreningen har två typer av medlemsskap, stadsnätsmedlem och associerad medlem. 

Medlemsnytta

 

Påverkansarbete

Stadsnätsföreningen arbetar aktivt med att sprida kunskap och förståelse för stadsnätens roll. Det kan handla om att genomföra opinionsbildande aktiviteter, ha dialog med politiken och myndigheter samt bistå stadsnäten med stöd i deras ägardialog.

Samverkan

Föreningen verkar för att vara en stödfunktion till befintliga och nya samarbetsstrukturer för stadsnät. Det innebär att föreningen anordnar och medverkar vid nätverksträffar och regionala möten

Branschstöd och utveckling

Föreningen erbjuder sina medlemmar flera typer av branschstöd: exempelvis tillgång till handelsplatsen CESAR2, olika typer av anvisningar, hjälpmedel och ledningssystem, teknisk rådgivning, leverantörsavtal och tillgång till krisverktyget Crisis. Inom Motståndskraft och uthållighet arbetar föreningen med att stärka befintliga nät för kriser, krig och extremväder.

Juridisk rådgivning

På kansliet finns tillgång till juridiskt stöd i form av en egen branschjurist, men även tillgång till externa juristleverantörer. Medlemmarna får juridisk rådgivning och processledning samt tillgång till vägledningar, mallar och utbildning inom området.