Stadsnätsföreningen

Medlemsnytta för stadsnätsmedlemmar


Branschrepresentation

Som intresse och medlemsorganisation så kan föreningen anordna möten och konferenser där relevanta aktörer samverkar i bredbandsfrågan.

CESAR2
Möjlighet att delta i den digitala handelsplatsen CESAR2 för operatörsmarknaden vilket möjliggör ett förenklat arbetssätt vid försäljning av förbindelser baserat på fiber och inplaceringsprodukter. Läs mer här.

Debatt
Föreningen är stadsnätens röst i den politiska debatten. Föreningen medverkar i så väl bransch- som nationell media.

Deltagande vid konferenser
Representanter från Stadsnätsföreningen har, vid behov, möjlighet att representera föreningens medlemmar i viktiga möten och konferenser. (Representerar stadsnäten).

Goda exempel
Projekt och verksamheter i framkant lyfts av föreningen i syfte att öka kunskapen om stadsnätens verksamhet.

Konferenser
Föreningen arrangerar två större konferenser per år. Medlemmar har tillgång till rabatterad deltagaravgift. Läs mer här.

Kunskapslyft
Föreningen producerar informationsmaterial riktat mot politiker samt tjänstemän på kommunal, regional och riksnivå.

Ledningssystem för driftsäkerhet
För att stödja föreningens medlemmar i arbetet med att etablera ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete får medlemmar tillgång till ett ledningssystem där roller, funktioner och verktyg finns. Ramavtalskonsulter upphandlas som stöd för införandet. Läs mer här.

Leverantörsavtal
Stadsnätsföreningen certifierar och tecknar avtal med leverantörer som stadsnät kan nyttja under telekomundantaget med lika villkor och priser för alla stadsnät. Läs om föreningens avtal.

Medlemssupport
Support och stöd i frågor om föreningens arbete inom ramen för området, exempelvis om CESAR2 och införandet av Tjänsteleverantörsavtalet. 

Processer och rutiner
Föreningen tar fram rekommendationer i ett stort antal frågor relaterat till området exempelvis gällande kemikalieskattenadresspecifikationerGDPR och datalagring. Läs mer här.

Påverkan och information
Kunskapshöjande insatser bland politiker och tjänstemän på såväl nationell som lokal nivå i syfte att öka förståelsen för stadsnäten och dess viktiga frågor.

Rapporter
Medlemsexklusiva rapporter som skapar goda förutsättningar för nya verksamhetsområden, exempelvis IoT.

Remisser
Föreningen representerar medlemmarna i svar på remisser från regering och myndigheter.

Samverkan
Stöd i frågor om samordning som driver på den regionala dialogen. Läs mer här.

SiSG
Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SiSG, är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att samordna och koordinera ett systematiskt säkerhetsarbete hos stadsnäten och under krissituationer skapa en effektiv rapportering till medlemmar, myndigheter och andra intressenter. Läs mer här.

Säkerhet och trygghet
För att möta samhällets krav på lägsta robusthet- och säkerhetsnivå på samhällsviktig fiberinfrastruktur så att kunderna upplever att stadsnäten är marknadsaktörer som aktivt driver på det digitala samhällets långsiktiga och hållbara utveckling erbjuds medlemmarna övningar och utbildningar kring informationssäkerhet. Läs mer här.

Tidningar och nyhetsbrev
Med hjälp av hemsida, tidning och nyhetsbrev sprids goda exempel samt viktiga frågor lyfts och får ökad uppmärksamhet.

Tjänsteleverantörsavtalet
Tillgång till Tjänsteleverantörsavtalet skapar goda förutsättningar för ökad samverkan med tjänsteleverantörer och stadsnät samt borgar för att stadsnäten utgör en tydlig röst i framtida förhandlingar. Läs mer här.

Utbildning
Föreningen erbjuder dess medlemmar ett stort urval av utbildningar och nätverksforum på relevanta områden, exempelvis drift, säkerhet, juridik och kommunikation. Läs mer här.
 

Utveckling
Framtidsorienterade frågor i dialog tillsammans med medlemmar.