Avtalspaket CESAR2 version 3.0

AVTALSPAKET CESAR2 VERSION 3.0

Avtalspaket CESAR2 version 3.0 syftar till att hjälpa stadsnäten att utveckla fiberaffären och accessaffären med operatörer. Med den nya avtalsversionen förenklas införande av nya produkter och tjänster.

Avtalspaketet och CESAR2 har en gemensam styrgrupp med representanter för Com Hem, Gothnet, IP‐Only, Skekraft, Tele2, Telenor, Teracom, Trafikverket, Wexnet samt Stadsnätsföreningen.

Avtalspaketet CESAR2 är det färdiga ramavtalet för köpare och säljare, vilket innebär att köpare och säljare inte behöver förhandla varje gång en affär görs upp. Den nya avtalsversionen börjar gälla från och med 2019-04-01.

Avtalspaketet version 3.0 finns tillgängligt på svenska. 

Vad är nytt i version 3.0 från föregående version?

Avtalet omfattar nu även tjänster som inte är hyrda förbindelser. Avtalsstrukturen för Tjänster har ändrat genom att införa underbilagor. Allmänna villkor har uppdaterats, en allmän översyn med kompletteringar, förtydliganden och korrigeringar samt nya produkter har införts. Några nyheter i avtalet är:

  • Nya definitioner; Inplacering, OffNet, OnNet, Servicetid och Tjänst
  • Ett flertal förtydligade definitioner och klausuler i Allmänna villkor
  • Förtida lösen för OnNet-förbindelser
  • Förtydliganden i bilaga Servicenivåer
  • Ny produktkategori Co-location
  • Ny: Svartfiber till villa/lägenhet
  • Ny: Aktiv våglängd / Passiv våglängd
  • Ny: Inplacering Områdesnod / Inplacering MeetMe

Ändringar i avtalet finns beskrivna i dokument Amendments. 

 

Dokument för nedladdning:

Avropsavtal Ethernet utanför CESAR2, word

Avropsavtal Svartfiber utanför CESAR2, word

  

Avtalspaketets dokument
Format
Allmänna villkor Pdf
Servicenivåer Pdf
Tjänstespecifikation Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER TILL VILLA/LÄGENHET Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation ETHERNET Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation VÅGLÄNGD Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation INPLACERING Pdf
Ramavtal för köpare Word
Ramavtal för säljare Word
Amendments över ändringar Pdf
Växling av avtalsvillkor (avtalsmall) Word