Avtalspaket CESAR2.0

Nytt avtal finns från och med 2019-04-01 Avtalspaketet Cesar2 version 3.0 och ersätter Avtalspaketet CESAR 2.0.

   

Nytt avtal finns från och med 2019-04-01 Avtalspaketet Cesar2 version 3.0 och ersätter Avtalspaketet CESAR 2.0.

Avtalspaket CESAR2.0.

Avtalspaket CESAR2.0 syftar till att hjälpa stadsnäten att utveckla fiberaffären och en kommande accessaffär med operatörer. Under året kommer kunskapen om standardiserade avtal, offertmodeller, standardiserade servicenivåer, standardiserade leveransvillkor och pris- respektive kalkyleringsmodeller ytterligare spridas bland stadsnäten.

Med det nya avtalet etablerar vi en process för att hantera kommande revideringar samt förankring av texter och skrivelser både för stadsnät och för operatörer.

Avtalspaketet och CESAR2 har en gemensam styrgrupp. I den gemsamma styrgruppen finns representanter för Com Hem, Gothnet, IP‐Only, Skekraft, TDC, Tele2, Telenor, Teracom, Trafikverket, Wexnet samt Stadsnätsföreningen.

Avtalspaketet CESAR2.0 är det färdiga ramavtalet för köpare och säljare, vilket innebär att köpare och säljare inte behöver förhandla varje gång en affär görs upp. Det nya avtalet kommer att börja gälla från och med 2016-02-01 och kallas för Avtalspaket CESAR2.0.

 

Vad är nytt i avtalet?

En allmän översyn av layout och disposition har gjorts. Några nyheter i avtalet är:

  • Samtliga avtalspunkter har fått ett artikelnummer.
  • Tre servicenivåer istället för två finns. 99.5% dagtid, 99.7% samt 99.9%
  • En tydligare definition för service av optokabel i kraftledning
  • Genomgång av definitioner såsom faktisk leveransdag, avtalad leveransdag m.fl.
  • Upprättande av tjänstespecifikationer för svartfiber och Ethernetkapaciteter, vardera uppdelad i fyra tjänster som innehåller teknisk specifikation, avropsbara funktioner och optioner.
  • Förklarande text och bild till detaljer i teknisk specifikation
  • Tydliggörande kring avlämning och mätprotokoll
  • Förberedelser för nya tjänster såsom våglängd, inplaceringsprodukter samt installationer
  • Uppdaterade manuella avropsavtal som täcker bilagor och särskilda villkor vid behov
  • Likvärdiga ramavtal för operatör och stadsnät. Kan tecknas digitalt.

 

Vad händer med det gamla avtalet?

Det nya avtalet ersätter det gamla. Eftersom inget i sak har förändrats i avtalet utan endast förtydligande och komplettering av tjänster som inte funnit i det gamla avtalet har arbetats in så behövs ingen avtalsväxling genomföras. Det nya avtalspaket CESAR2.0 ersätter det gamla v1.0 från 2012 den 1 februari 2016.

Den nya tjänstrspecifikationen möjliggör en leverans av svartfiber och Ethernet access över hela landet i olika stadsnät men på likvärdigt sätt. Specifikationen får inte ändras utan gäller för alla som inför tjänsten.

 

Dokument för nedladdning:

Avropsavtal Ethernet utanför CESAR2 Word
Avropsavtal Svartfiber utanför CESAR2 Word
Avtalspaketets dokument Format
Allmänna villkor Pdf
Servicenivåer Pdf
Tjänstespecifikation Pdf
Ramavtal för köpare Word
Ramavtal för säljare Word
   

 

English version:

Call-off agreement Ethernet Outside CESAR2 Word
Call-off Agreement Dark Fibre Outside CESAR2 Word
Framework agreement document
Format
Terms and Conditions Pdf
Service Levels Pdf
Service Specifications. Pdf
Framework Agreement BUYER Word
Framework Agreement SELLER Word