Möjligheter till samverkan och hjälp kommuner emellan vid händelse av kris

Såväl upphandlingsregler som den så kallade lokaliseringsprincipen påverkar kommunala stadsnäts möjligheter att samverka över kommungränserna. Samverkan i gemensamägda bolag eller i kommunalförbund löser i regel dessa problem. Sommaren 2018 ändrades även lagstiftningen så att det i större utsträckning än tidigare är möjligt för kommuner att avtalssamverka utan hinder av lokaliseringsprincipen.

Hur kan då stadsnäten samverka och hjälpa varandra vid extra ordinära händelser, som samhället nu befinner sig i?

- Lokaliseringsprincipen skulle sannolikt kunna lösas genom att kommunerna avtalssamverkar om att ömsesidigt hjälpa varandra och sedan uppdrar åt sina stadsnätsbolag att utföra arbetet. Avtalssamverkan löser dock inte frågan om upphandling. Om hjälpen ska begränsas till situationer när kommunerna drabbats av extraordinära händelser av den typ som vi nu drabbats av, borde man kunna tillämpa undantagsreglerna i LOU för akuta situationer På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns en vägledning som beskriver hur offentliga myndigheter kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i akuta situationer, säger Per Henningsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Det finns även vissa särskilda undantagsregler som skulle kunna nyttjas när samhället befinner sig i kris

- Det är möjligt för en kommun att utan hinder av lokaliseringsprincipen hjälpa en annan kommun om denna drabbats av en extraordinär händelse i fredstid (jmf 4kap 1§ lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap). Det är dock något oklart om kommunala bolag får hjälpa varandra med stöd av denna bestämmelse. Jag tycker dock att man kan resonera på samma sätt som vi gör kring avtalssamverkan, dvs att det är kommunen som på begäran åtar sig att hjälpa en annan kommun som drabbats av en extraordinär händelse och sen ger uppdraget att utföra hjälpen till sitt bolag, säger Per Henningsson.

SKR arbetar med att ta fram ett material som generellt belyser kommuner och kommunala bolags möjligheter att samverka och hjälpa varandra under extraordinära förhållanden.


Läs Upphandlingsmyndighetens vägledning för tillämpning av LOU i akuta situationer här