Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK)

Lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel. LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen.

I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform.

Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet enligt LEK. Till lagen hör också en förordning: Förordning om elektronisk kommunikation enligt vilken Post- och Telestyrelsen ska utfärda föreskrifter, fördela tillstånd och frekvenser, utöva tillsyn mm.

Läs hela lagen

Anmälningsplikt

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. Anmälda aktörer ska även betala vissa avgifter. Läs mer om anmälningsplikten.

Enligt lagen har nätägare etc. Anmälningssplikt. 2 kap. Anmälan

1 § Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer.

 

Rapportera integritetsincidenter

Operatörer ska rapportera inträffade integritetsincidenter till PTS och till berörda abonnenter och användare, det framgår av 6 kap. 4 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

På PTS webbplats får du mer information:  Varför ska integritetsincidenter rapporteras?, Vem är skyldig att rapportera integritetsincidenter?, Vad är en integritetsincident?, Vilka integritetsincidenter ska rapporteras och till vem?, När och hur ska rapportering ske till PTS och vad ska rapporterna innehålla?, När och hur ska rapportering ske till berörda abonnenter eller användare och vad ska rapporterna innehålla?

Har du frågor om säkerhetsarbetet, mallar och verktyg för stadsnäten, kontakta Jimmy Persson.

Läs mer på PTS webbplats