Rekommendationer

Nedan finns rekommendationer som Stadsnätsföreningen tar fram.

Fiberportalen

Svenska Stadsnätsföreningen och Fiberportalen har ett strategiskt samarbete för att tillsammans effektivisera den snabbväxande fiberutbyggnaden i Sverige. Fiberportalen är för nätägare ett forum, ett hjälpmedel eller ett verktyg för att nå rätt entreprenör för att tillsammans effektivisera den snabbväxande fiberutbyggnaden i Sverige.

Konfliktlösningsregeln frågemall

Frågemall för stadsnäten som hjälp i inventering med anledning av regeln och vad ägardirektiv bör innehålla

Ledningskollen

Ledningskollen är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av nedgrävd infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns. Säkerställ att du som nätägare är med i Ledningskollen!

Pi-API

Pi-API är ett leverantörsoberoende öppet API för effektivt systemsamarbete mellan tjänsteleverantörer (TL eller SP), öppna nät (ÖN) och kommunikationsoperatörer (KO eller CO).

Rekommendation Adresspecifikation

För att konsumenter ska få rätt information och bl.a. minska risken för fel vid beställningar har stora delar av branschen kommit överens om en specifikation för adressinformation.

Rekommendation Avskrivningstider för nät och utrustning

I dokumentet finns rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla. Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har nationellt och internationellt.

Rekommendation Klassificering, dokumentation och begrepp (2015)

Rekommendation för att skapa bättre förutsättningar för att bygga och dokumentera framtidssäkra och robusta fibernät. Detta är branschöverskridande överenskommelse gällande dokumentation (2015). Arbetet med att ta fram riktlinjerna har bred förankring i branschen. Överenskommelsen har tagits fram i samarbete med Skanova, Telenor, IP-Only, TDC, Tele2 och Svenska Stadsnätsföreningen.

Rekommendation med anledning av kemikalieskatten

Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomsten, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hem-och arbetsmiljö.Håll koll på var produkterna finns.

Rekommendation Process för byte av kommunikationsoperatör

Under Svenska Stadsnätsföreningens ledning har tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt enats om en process för byte av kommunikationsoperatör i stadsnät eller fastighetsnät.

Rekommendation Upphandla eller byta kommunikationsoperatör

Svenska Stadsnätsföreningen och SABO har tillsammans tagit fram en rekommendation med regler, principer och villkor vid upphandling av en så kallad kommunikationsoperatör (KO) i öppna nät.

Rekommendationer nät och noder

Äldre rekommendation nätdokumentation, robusta nät, robusta noder och robusta fastighetsnät. Dessutom förtydligande gällande lås för kopplingsskåp och tätning av kanalisation och fiberkabel i kopplingsskåp och skarvenheter. Nya anvisningar finner ni på http://www.robustfiber.se

Vägledning Fiber - Konsumentverket

Vägledningen ger Konsumentverkets syn på vissa aspekter som rör anslutning av fiber till konsumenters hus. Vägledningen riktar sig främst till företag, näringsidkare, men kan också ge konsumenter vägledning. Frågor som tas upp är: information inför avtal, leveranstid, besked om leverans, dröjsmål samt avbeställning och schablonersättning.

Robust fiber

En branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Läs mer på http;//www.robustfiber.se

SiSG - Stadsnätens Infrastruktursamverkansgrupp

SiSG - Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Driftsäkerhet

Nya krav för ökad driftsäkerhet. Vad innebär det nya regelverket? Vad behöver göras?