Rekommendationer

Nedan finns rekommendationer som Svenska Stadsnätsföreningen tar fram.

Adresspecifikation - Rekommendation

För att konsumenter ska få rätt information och bl.a. minska risken för fel vid beställningar har stora delar av branschen kommit överens om en specifikation för adressinformation.

Avskrivningstider för nät och utrustning - Rekommendation

I dokumentet finns rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla. Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har nationellt och internationellt.

Datalagring - rekommendation

Den 1 oktober 2019 infördes på nytt skyldigheten för operatörer att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det svenska kravet på trafikdatalagring som infördes 2012, dvs att generellt lagra trafikuppgifter om kunder. Kravet togs bort 2017 efter en dom i kammarrätten. Efter en utredning så har riskdagen beslutat om nya regler kring datalagring.

Gdpr/Dataskydd

Föreningen har tagit fram rekommendationer, förslag på processer, rutiner, avtalstexter, avtalsmallar etc.

Kemikalieskatten - Rekommendation

Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomsten, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hem-och arbetsmiljö.Håll koll på var produkterna finns.

Klassificering, dokumentation och begrepp (2015)-Rekommendation

Rekommendation för att skapa bättre förutsättningar för att bygga och dokumentera framtidssäkra och robusta fibernät. Detta är branschöverskridande överenskommelse gällande dokumentation (2015). Arbetet med att ta fram riktlinjerna har bred förankring i branschen. Överenskommelsen har tagits fram i samarbete med Skanova, Telenor, IP-Only, TDC, Tele2 och Svenska Stadsnätsföreningen.

Konfliktlösningsregeln frågemall

Frågemall för stadsnäten som hjälp i inventering med anledning av regeln och vad ägardirektiv bör innehålla

Ledningskollen

Var med i Ledningskollen! Det är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av nedgrävd infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns. Säkerställ att du som nätägare är med i Ledningskollen!

Ny Process för byte av kommunikationsoperatör - Rekommendation

Nu finns en ny rekommendation för KO-byte som ersätter den gamla tillgänglig. - Under 2022 startade Stadsnätsföreningen ett arbete med att förnya processen för KO-byte i öppna stadsnät och anpassa den efter nuvarande regelverk och behov. Den gamla processen har inte reviderats sedan 2015 och anpassats efter den nya dataskyddsförordningen (GDPR), den är inte heller uppdaterad med den ansvarsfördelning och informationsdelning som tillämpas i dag.

Nät och noder - Rekommendation

Äldre rekommendation nätdokumentation, robusta nät, robusta noder och robusta fastighetsnät. Dessutom förtydligande gällande lås för kopplingsskåp och tätning av kanalisation och fiberkabel i kopplingsskåp och skarvenheter. Nya anvisningar finner ni på http://www.robustfiber.se

ON-API

ON-API (Open Network API) är ett leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt (API) som syftar till att möta branschens behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Gränssnittet förenklar beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får möjlighet till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

Rot- och rutavdrag

Nya regler från 1 januari 2017. Nu gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden.

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Vägledning Fiber - Konsumentverket

Vägledningen ger Konsumentverkets syn på vissa aspekter som rör anslutning av fiber till konsumenters hus. Vägledningen riktar sig främst till företag, näringsidkare, men kan också ge konsumenter vägledning. Frågor som tas upp är: information inför avtal, leveranstid, besked om leverans, dröjsmål samt avbeställning och schablonersättning.