Avskrivningstider för nät och utrustning - Rekommendation

I dokumentet finns rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla. Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har nationellt och internationellt.

Rekommendationen Avskrivningstider för nät och utrustning.

 

Kort om rekommendationen

Stadsnätsverksamheten är en relativt ny verksamhet där stora investeringar redan har gjorts. Samtidigt har kraven om ökat resultat från ägarna ibland varit oskäliga med hänsyn taget till tillämpade avskrivningstider.
Både verksamheten och tekniken är relativt ny vilket gör osäkerheten om avskrivningstider för de olika ingående delarna stor.

Efter diskussioner med branschens olika aktörer, så väl leverantörer som nätägare har Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) därför tagit fram en rekommendation om vilka avskrivningstider som bör gälla.
Styrande för avskrivningstiderna är den tekniska och ekonomiska livslängden utifrån de erfarenheter branschen har nationellt och internationellt. Även jämförelser med andra branscher som arbetar med kabelinfrastruktur har gjorts.

Sammanfattningsvis rekommenderar SSNf att följande avskrivningstider tillämpas:
För aktiva utrustningar 3 – 5 år och passiva utrustningar på 20-40 år beroende på ingående komponenter.