Datainspektionens tillsynsplan

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren.

Pressmeddelande 2019-03-22

Här är Datainspektionens planerade granskningar för de närmaste två åren

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren. Bland de verksamheter som ska granskas finns hälso- och sjukvård, skolan och detaljhandeln.

En effektiv tillsyn är ett centralt verktyg för att skapa ökad regelefterlevnad, lärande och utveckling kring dataskyddsreglerna. Datainspektionen har nu fattat beslut om områden som kommer att granskas under 2019 och 2020. Tillsynsplanen omfattar ett antal prioriterade områden där Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.

- Vi prioriterar granskningar som bedöms få störst effekt på integritetsskyddet, både hos den verksamhet som granskas och hos andra myndigheter, företag och organisationer, säger Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

De prioriterade områden som ska granskas har identifierats genom bland annat de klagomål och personuppgiftsincidenter som inkommit till Datainspektionen, erfarenheter från tidigare granskningar och omvärldsbevakning.

- Vi kommer ha särskilt fokus bland annat på samtycke som rättslig grund och på nya företeelser, både när existerande teknik används på nya sätt och på ny teknikanvändning. Bland annat har vi redan inlett granskning rörande ansiktsigenkänning och kroppsburna kameror, säger Lena Schelin.

Bland de verksamheter och branscher som ska granskas finns hälso- och sjukvården, rättsväsendet, arbetsgivare, detaljhandeln och större inkassobolag. Även skolor är ett prioriterat område under de närmaste två åren.

- Barn är särskilt skyddsvärda och skolans hantering av personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och kan innehålla integritetskänsliga personuppgifter, säger Lena Lindgren Schelin.

I tillsynsplanen anges Datainspektionens planerade tillsynsverksamhet.

- Utöver den planerade tillsynen kan granskning inledas även inom andra områden om det finns anledning till det. Att kommunicera vår tillsynsplan i förväg är en viktig del i vårt transparenta arbetssätt där verksamheter och organisationer kan få ledning i vilka frågor och branscher inspektionen just nu anser särskilt viktiga att granska.

Datainspektionens övergripande mål för tillsynsverksamheten är att nå så stora effekter som möjligt i skyddet av den personliga integriteten och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/datainspektionens-tillsynsplan-2019-2020.pd