Utbyggnadslagen

Den nya lagen gäller från 1 juli 2016. Lagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare (ägare av fysisk infrastruktur).

 

Syftet är att främja bredbandsutbyggnad. Sänkta kostnader för utbyggnad av bredband ska leda till att fler i Sverige får tillgång till snabbt bredband.

Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Regeringens proposition 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät

 

Definitioner

Bredbandsnät:

Elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster för bredbandstillgång med en hastighet av minst 30 Mbit/s.

 

Bredbandsutbyggare:

Den som avser att anlägga eller bygga ut ett bredbandsnät.

 

Fysisk infrastruktur:

Passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, såsomkanalisationer, master, tillsynsbrunnar, manhål, kopplingsskåp, byggnader, ingångar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar.

De nya bestämmelserna kommer att ha betydelse för aktörer både inom och utom telekomsektorn.

Dricksvattenledningar och vissa andra nätdelar, såsom kablar och svart fiber, är undantagna.

 

Nätinnehavare:

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla

1. en transporttjänst, eller

2. en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten.

De nya bestämmelserna kommer alltså att ha betydelse för aktörer både inom och utom telekomsektorn.

 

Skyldigheter och möjligheter

Bredbandsutbyggare

En Bredbandsutbyggare kan få rätt att, mot ersättning, nyttja andras infrastruktur.  Bredbandsutbyggaren kan begära tillträde till fysisk infrastruktur och begära samordning av byggprojekt som utförs av nätinnehavare som är offentliga organ eller om projektet helt eller delvis finansieras med offentliga medel.

En bredbandsutbyggare ska kunna på begäran få information om befintlig infrastruktur samt planerade och pågående byggprojekt från nätinnehavare.

 

Nätinnehavare

En nätinnehavare som äger fysisk infrastruktur som kan användas för att bygga ut bredband såsom kanalisation, master etc är som huvudregel skyldig  ge tillträde till infrastrukturen mot ersättning. Dessutom är du som nätinnehavare skydlig att lämna ut information.

Om nätinnehavaren är ett offentligt organ eller utför ett byggprojekt finansierat med offentliga medel är man dessutom skyldig att medge samordning av ditt projekt och bredbandsutbyggnad.

En nätinnehavare är skyldig att tillgängliggöra information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt via en elektronisk tjänst.
Nätinnehavaren har rätt till ersättning, rätt att ställa upp särskilda villkor för bredbandsutbyggaren. 

En nätinnehavare har rätt att neka tillträde till den fysiska infrastrukturen,  neka information och neka samordning på vissa grunder.

 

Neka

En begäran om information, om tillträde till infrastruktureller om samordning får avslås på vissa grunder, t.ex. om man kan erbjuda en alternativ infrastruktur som svartfiber, det inte är rimligt med hänsyn till teknisk lämplighet, sekretesskäl, eller om nödvändiga villkor för att medge begäran inte accepteras av bredbandsutbyggaren.

 

Tvist?

Om parterna inte kommer överens kan både bredbandsutbyggaren och nätinnehavaren vända sig till PTS och begära en prövning av tvisten (s.k. tvistlösning).

 

Fakta från PTS

 

 

 

 

Mer information för Medlemmar

Du som är medlem kan logga in på vår hemsida och få tillgång till mer information gällande utbyggnadslagen. Bakom inloggning hittar ni också information om kontaktuppgifter om ni behöver mer kunskap eller juridisk hjälp.