Vägledning Fiber - Konsumentverket

Vägledningen ger Konsumentverkets syn på vissa aspekter som rör anslutning av fiber till konsumenters hus. Vägledningen riktar sig främst till företag, näringsidkare, men kan också ge konsumenter vägledning. Frågor som tas upp är: information inför avtal, leveranstid, besked om leverans, dröjsmål samt avbeställning och schablonersättning.

Konsumentverket ger sin syn på vissa aspekter

I denna vägledning  ger Konsumentverket sin syn på vissa aspekter gällande erbjudande om anslutning av optisk fiber till konsumenters villor.

Vägledningen är ett ensidigt dokument från Konsumentverkets sida men har tagits fram i ett nära samarbete med fiberbranschen som vid rundabordssamtal och genom annan dialog har bidragit med värdefulla inspel.

 

Balanserande villkor

Utbyggnaden av fiber pågår i Sverige och Konsumentverket har uppmärksammat att konsumenterna och ibland även företagen upplever vissa problem på marknaden. En fiberanslutning innebär en stor investering för den enskilde och det är viktigt att de villkor som
gäller för anslutningen är balanserade. Både konsumenten och företaget har rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och för att en balans mellan parternas intressen ska nås krävs att villkoren utformas på ett sätt som gör att bägge parters intressen tillgodoses.

Förhoppningen är att dokumentet kan ge fiberföretagen ledning i hur viss information och vissa villkor kan utformas för att skapa en rimlig balans mellan företaget och konsumenten samt minska risken för att tvister uppstår mellan parterna.

I ett avtalsförhållande har parterna vissa gemensamma intressen men även sådana som är unika för vardera part. När det gäller fiberanslutning har konsumenterna bland annat ett intresse av att projektet genomförs, att tidsplaner hålls samt att veta vilka rättigheter man har om företaget inte levererar alls eller inte i tid. Företagen har också ett intresse av att avtalet genomförs och av att reglera vad som gäller om avtalet inte fullföljs från konsumentens sida.

 

Fokuserar på vissa specifika frågor

Vägledningen är inte uttömmande utan fokuserar på vissa specifika frågor där konsumenterna och företagen har upplevt problem. Därmed ger inte vägledningen en fullständig bild av de villkor och den information ett företag behöver använda gentemot konsumenterna för att uppfylla lagstiftningens krav. Information, marknadsföring och villkor får inte vara i strid med de konsumentskyddande reglerna i exempelvis konsumenttjänstlagen, marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen.

 

Läs Kosumentverkets vägledning här>>