Stadsnätsföreningen

Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för att skapa hög robusthet, låg fördröjning, tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitaliserade samhällsviktiga tjänster. Dessa parametrar utgör grundläggande krav på taktila applikationer och är fundamenta för 5G och realtidsapplikationer inom Realtids-IoT. Detta är en samlingssida för dessa projekt.

Här nedan hittar du olika länkar till projekten, resultat och anvisningar som utarbetats. Dessa projekt drivs inom ramen för Robust digital infrastruktur som är ett samlingsnamn för projekt med inriktning för att skapa robusthet för digital infrastruktur.

Material från denna sida är fritt att använda men inte att modifiera utan tillåtelse från Stadsnätsföreningen.


Anvisning för anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion v1.0 (1 maj 2023)
För anläggandet av elektroniska kommunikationsnät har berörda organisationer med stöd av PTS arbetat fram anvisningar och vägledningar i syfte att säkerställa en grundläggande säkerhet och funktion i anläggningarna. Utöver de grundläggande kraven har denna kompletterande anvisning för Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion tagits fram.

Anläggningar med förhöjd säkerhet (pdf) >>
Bilaga 1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur (pdf) >>
Bilaga 1.1 Checklista för site med förhöjd säkerhet (docx) >>
Bilaga 2 Passiv säker fysisk förbindelse (pdf) >>
Bilaga 2.1 Checklista för förbindelser med förhöjd säkerhet (docx) >>
Bilaga 3 Metod för anläggningsanalys (pdf) >>
Amendments Rättelser och tillägg till anvisning (pdf) >>


Specifikation av Robust reservnod för stadsnät
Specifikation finns framtaget och är en del av en upphandlingprojekt för att tillhandahålla reservnoder via SiSGs kriskluster.
Kravspecifikation Robust reservnod för stadsnät >>


Anvisningar Robusta Fastighetsnät

Uppdaterad 2021-10-01 till v1.2
Anvisning för Robusta fastighetsnät v1.2
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1 Förläggning av fiberoptiska fastighetsnät v1.2 
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1.1 Checklista vid besiktning v1.2
Ammendments - Rättelser och tillägg för Robusta fastighetsnät

Vägledning Robusta fasta Radionät  
Uppdaterad 2021-12-03  till v1.2
Anvisning för Robusta fasta radionät v1.2
Bilaga 1 Referensmodeller v1.2 >>
Bilaga 2 Checklista Slutbesiktning v1.2 >>
Bilaga 3 Referensliusta v1.2 >>
Amendments -Rättelse och tillägg Robusta Radionät >>


Vägledning för robust & Säker IoT
Vägledning Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1 Rutin och handledning, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 1.1 Verktyg, Kravanalys Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2 Rutin och handledning, RSA Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 2.1 Verktyg, RSA-mall Robust & Säker IoT v1.0
Bilaga 3 Purude - arbetsblock - säkerhetsspåret 

 

Vägledning för optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska accessnät
Vägledning Optisk förstärkning med högeffektlaser för fiberoptisk access v1.0
Bilaga Checklista för riskbedömning
Bilaga. Exempel på Instruktion för arbete med optiskt förstärkta fiberförbindelser
Bilaga. Undersökning och rengöring av optiska kontakter

 

BASHOT Telekom
Översiktsbild bashot Telekom (pptx) >>
Hotkataloger BASHOT Telekom (xlsx) >>
RSA för Site och nod 2.0 (xlsx) >>
RSA för fysisk säker förbindelse 1.0 (xlsx) >>
Instruktion för Risk- och sårbarhetsnalsyser inom BASHOT Telekom (pdf) >>