Föreskriften Driftsäkerhet

Driftsäkerhetsföreskriften PTSFS 2015:2 började gälla från 1 januari 2016. Den nya föreskriften ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet.

Föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. De föreskrifterna innehåller bland annat generella krav på riskanalysarbete och incidenthantering. Föreskrifterna innehåller också mer specifika krav på exempelvis reservkraft vid strömavbrott, och krav på redundans av viktiga förbindelser och tillgångar.

Föreskriften: PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet

 

De stora förändringarna, i det nu antagna regelverket: 
  • De nya kraven fokuserar på vilken driftsäkerhetsnivå som ska uppnås utan att i detalj gå in på hur, vilket är positivt och öppnar upp för att varje enskild aktör på bästa sätt anpassar regelverket efter den egna verksamheten.

 

  • Det ställs krav på tydlighet i ansvar, spårbarhet och rollfördelning kring driftsäkerhet inom den egna organisationen.

 

  • Riskanalyser på nätelement, både logiska såväl som fysiska, måste genomföras och bli en naturlig del av verksamheten samt vävas i in processer och rutiner.

 

  • De krav som ställs på säkerställande av tillgångar (reservdelar och/eller dubbla system) och förbindelser på *klass D-noder är realistiska.

 

  • De nya kraven gällande skydd mot intrång och annan yttre påverkan är relevanta. De krav som ställd på nyckellås- och passerkontrollsystem kan på ett bra sätt användas för att motverka intrång och åverkan på olika klassade noder.

 

  • Kraven på reservkraftsystem på noder med *klass C och D är mer anpassad till de kundkrav som finns än det ursprungliga förslaget. Det kommer dock krävas att stadsnät gör en översyn och i vissa fall kommer att behöva byta från batteribackup till andra typer av reservkraft. Reservkraft för nod av *C-klass med ort över 8000 invånare är 8 timmar och för *D-klassad nod 2 timmar. Övriga orter gäller 12 timmar nod av *klass C samt 4 timmar för *klass D. Noder av *klass E har inga specifika föreskrifter utan går under de allmänna paragraferna i föreskriften, se punkt 1,2 och 3 ovan som exempel.

 

*Klassificering av noder

Klass A är en nod med mer än 200 000 aktiva anslutningar
Klass B är en nod med 30 000 – 199 999 aktiva anslutningar
Klass C är en nod med 8 000 – 29 999 aktiva anslutningar
Klass D är en nod med 2 000 – 7 999 aktiva anslutningar
Klass E är en nod med 1 – 1999 aktiva anslutningar

Klass C, D och E är de som är mest relevanta klasser för stadsnät

 

 Svenska Stadsnätsföreningens bedömning är att de krav som nu antagits är rimliga och anpassade efter marknadens fastnätsaktörer. Det är tydligt att PTS lyssnat på föreningens kritik och tagit med denna i arbetet med att uppdatera det ursprungliga förslagen.

 

Post- och telestyrelsens tillsynsarbete

PTS tillsynsarbete under 2016-2017 kommer att ha fokus på kraven i föreskrifterna, i synnerhet de krav som är nya i jämförelse med de allmänna råden. Målet är att säkerställa att tillhandahållare har anpassat sin verksamhet för att efterleva de nya reglerna.

Läs mer i PTS tillsynsplan

PTS börjar sin tillsyn med att granska operatören 3.