Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en del av Stadsnätsföreningen. Stadsnätsfabriken är ett samverkansform för öppna stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. Tillsammans genom samordning samverkan och harmonisering kan vi bli både effektivare och mer konkurrenskraftiga på den egna lokala marknaden.

Stadsnätsfabriken 2.0 (SNF 2.0) är ett samarbetsorgan inom Svenska Stadsnätsföreningen, med syfte att utveckla, samordna och effektivisera stadsnäten så att enskilda stadsnät får ökad konkurrenskraft. Stadsnätsfabriken finns tack vare sina medlemmar i över 100 kommuner och har ca 400.000 LAN-portar. Det är upp till varje stadsnät att vara med i Stadsnätsfabriken och ta del av tjänsterna och möjligheterna som erbjuds.

Stadsnätsfabriken arbetar med

Att ta fram Ramavtal för produkter och tjänster; olika avtal förhandlas fram och upprättas på central nivå inom Stadsnätsfabriken för att därefter göras tillgängliga för löpande avrop från medlemmarna i Stadsnätsfabriken. Läs mer om ramavtalsleverantörerna

Att ta fram ”Branschgemensamt” tjänsteleverantörsavtal som är ett standardavtal för tjänstedistribution i stadsnät som förhandlas fram mellan Tjänsteleverantörernas förening och Stadsnätsfabriken.

Att anordnar Mötesplatser/forum till vilka Stadnätsfabrikens medlemmarna bjuds in till olika diskussionsforum och arbetsmöten som på olika sätt belyser aktuella händelser och företeelser inom stadsnätsbranschen. Likaså arrangeras utbildningar som är direkt kopplade till stadsnätsaffären. Här kan du läsa mer om Stadsnätsfabrikens aktiviteter.

   
Stadsnätsfabriken ska, för sina medlemmar, verka för:
  • Underlätta för stadsnäten att hitta säkra, effektiva och lönsamma lösningar för sin affärsverksamhet.
  • Stödja och förenkla för sina medlemmar i kontakter och förhandlingar med olika typer av leverantörer.
  • Skriva ramavtal med produktleverantörer, tjänsteleverantörer och konsulter. Stadsnätsfabrikens medlemmar kan sedan avropa tjänster och produkter från dessa ramavtal
  • Skapa enkelhet för tjänsteleverantörer och operatörer att leverera tjänster till privat- och företagsmarknaden i ett öppet nät med konkurrens inom tjänster och infrastruktur.
  • Verka för att tjänsteutveckling sker så att även samhällsnyttiga tjänster finns med ett brett utbud.

 

Medlem i Stadsnätsfabriken?

Stadsnätsfabriken välkomnar alla öppna stadsnät som medlemmar. Det innefattar även kommunikationsoperatörer av öppna nät, liksom tjänsteleverantörer i öppna nät. För att vara medlem i Stadsnätsfabriken krävs att du är medlem i Stadsnätsföreningen. Läs mer om medlemskapet i Stadsnätsfabriken

För dig som är tjänsteleverantör är Stadsnätsfabriken en bra väg för att nå ut till din marknad, vare sig den är lokal, regional eller nationell. Vill du bli tjänsteleverantör i Stadsnätsfabriken? Läs mer här på Stadsnätsfabrikens webbplats .

Stadsnätsfabrikens webbplats

Vill du ha mer information om Stadsnätsfabriken, besök Stadsnätsfabrikens webbplats eller kontakta Per Lindström.