Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är ett samverkansforum för öppna stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga. Tillsammans genom samordning, samverkan och harmonisering kan föreningens medlemmar bli både effektivare och mer konkurrenskraftiga på den egna lokala marknaden.

Stadsnätsfabriken arbetar med:

Att ta fram och förvalta Ramavtal för produkter och tjänster; olika avtal förhandlas fram och upprättas på central nivå inom Stadsnätsfabriken för att därefter göras tillgängliga för löpande avrop. Läs mer om ramavtalsleverantörerna

Att förvalta och vidareutveckla det ”Branschgemensamma” tjänsteleverantörsavtal som är ett standardavtal för tjänstedistribution i stadsnät som förhandlats fram mellan Tjänsteleverantörernas förening och Stadsnätsfabriken.

Att anordna Mötesplatser/forum till vilka Stadnätsfabrikens medlemmarna bjuds in till olika diskussionsforum och arbetsmöten som på olika sätt belyser aktuella händelser och företeelser inom stadsnätsbranschen. Likaså arrangeras utbildningar som är direkt kopplade till stadsnätsaffären.

 

Syftet med verksamheten är att:

  • Underlätta för stadsnäten att hitta säkra, effektiva och lönsamma lösningar för sin affärsverksamhet.
  • Stödja och förenkla för sina medlemmar i kontakter och förhandlingar med olika typer av leverantörer.
  • Skriva ramavtal med produktleverantörer, tjänsteleverantörer och konsulter. Stadsnätsmedlemmar kan sedan avropa tjänster och produkter från dessa ramavtal
  • Skapa enkelhet för tjänsteleverantörer och operatörer att leverera tjänster till privat- och företagsmarknaden i ett öppet nät med konkurrens inom tjänster och infrastruktur.
  • Verka för att tjänsteutveckling sker så att även samhällsnyttiga tjänster finns med ett brett utbud.
  • Öka erfarenhetsutbytet mellan stadsnäten genom att erbjuda forum och nätverksträffar.

 

Stadsnätsfabriken – tillgänglig för alla stadsnätsmedlemmar

Stadsnätsfabrikens verksamhet krävde tidigare ett separat medlemskap. I takt med att stadsnäten växt har behovet av samverkan, utbildning och stöd ökat. För att möta detta behov beslutade Stadsnätsföreningens medlemmar vid årsmötet 2018 att integrera Stadsnätsfabrikens verksamhet i föreningen och på så sätt tillgängliggöra dess innehåll för alla stadsnätsmedlemmar.

Det innebär att Stadsnätsfabriken öppnas upp och avvecklas succesivt under 2018-2019. Det gemensamma serviceutbudet kommer att ligga under Stadsnätsföreningens verksamhetsområde, Nät i världsklass och Tillsammans. Första steget är att ge alla stadsnätsmedlemmar tillgång till Stadsnätsfabriken. Sedan flyttas Stadsnätsfabrikens tjänster succesivt över och anpassas till att omfatta alla stadsnätsmedlemmar. Under övergångsperioden kommer det att behövas en extra inloggning till Stadsnätsfabriken och när tjänsterna har flyttats över stängs verksamheten ner.

 

Stadsnätsfabrikens webbplats

Vill du ha mer information om Stadsnätsfabriken, besök Stadsnätsfabrikens webbplats eller kontakta Per Lindström.

 

 

 

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.