Stadsnätsföreningen

2020

Här samlar Stadsnätsföreningen artiklar skrivna av föreningen under 2020.

Stokab är redo att bidra till 5G-utvecklingen

Under det senaste året har utvecklingen av 5G tagit fart. Ett flertal operatörer har påbörjat sin utrullning i deras befintliga frekvensspektrum och i november kommer PTS att hålla i aktionen av 5G-frekvenser. Stockholms kommunala stadsnät, Stokab, planerade redan från början av sin fiberutbyggnad för framtida utbyggnationer och känner sig därmed väl förberedda inför kommande 5G-våg.

Fem organisationer i gemensamt bredbandsupprop

I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. I syfte att synliggöra behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden lanserar nu Byanätsforum, Företagarna, Hela Sverige Ska Leva, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Stadsnätsföreningen ett gemensamt 10-punktsprogram med bredbandspolitiska förslag samt namninsamlingen Bredbandsuppropet.

ON-API

- förenklar kommunikationen mellan stadsnät och tjänsteleverantörer

CESAR2 fortsätter att utvecklas

Dan Sjöblom om sitt engagemang på EU-nivå

Centerpartiets talesperson i IT-frågor

- vill öka engagemanget för bredbandsfrågan

Stadsnät i samverkan

- en nödvändighet för att kunna möta kundernas och ägarnas behov

Regionala samverkansprojekt

Den norska föreningen Fiberförening.no

Fiberförening.no, Norges motsvarighet till Svenska Stadsnätsföreningen, etablerades under 2017. Då valdes en ny ordförande, Jörn Slåtten, in som ledare och sedan dess har föreningen implementerat en ny strategi med fokusområden som syftar till att de ska inta positionen som ett kunskapsnav för fiberbranschen i Norge.

Regelkrångel sätter stopp för smidiga fiberanslutningar

I Sverige har 8 av 10 hushåll uppkoppling till fibernät. Trots de höga nationella siffrorna finns det stora skillnader på kommunnivå där de mindre kommunerna oftast har hamnat på efterkälken. En av dessa är Ydre kommun där 4 av 10 hushåll fortfarande saknar tillgång till en fiberanslutning. Regelkrångel är en av de faktorer som sätter käppar i hjulet för att fler ska få tillgång en snabb bredbandsuppkoppling.

Tre vill utmana branschen med sin tidiga 5G-utrullning

Redan i december förra året aktiverade Tre sitt första 5G-nät i sitt befintliga frekvensspektrum för en utvald grupp konsumenter i södra Stockholm. Sedan dess har mobiloperatören aktiverat drygt 450 5G-master runt om i Sverige. Framöver är planen att ha ett fortsatt högt tempo i sin utbyggnad för att uppnå sitt mål om att alla ska ha råd och tillgång till en snabb mobiluppkoppling.

Telenor avvaktar med lansering

”Det här är inget som kommer att hända över en natt.”

Nytt bredbandsstöd

- ska ge så många anslutningar som möjligt

Stort behov av stöd till bredbandsföreningar

Byanäten har stått för cirka en tredjedel av fiberutbyggnaden utanför tätorter. Men trots att det finns över 1000 stycken byanät i Sverige så saknades länge en organisation som tillvaratog deras intressen. 2015 startades Byanätsforum och intresset för att ta del av bland annat rådgivning och kompetensutveckling har varit stort.

Stadsnätsföreningen uppdaterar ledningssystem

– för att stödja PTS nya driftsäkerhetsföreskrift

Ny rapport:

Stadsnäten fortsätter investera miljardbelopp på bredbandsutbyggnad

Uppnår vi målet för mobilt bredband?

Waystream och stadsnät i samarbete

- om maskininlärning och AI

IP-Only vill bygga bort utanförskapet på landsbygden

– med hjälp av ökat stödmedel och samverkan med stadsnäten

Telekområdgivarna stöttar konsumenter i bredbandsfrågor

Bredbandsmarknaden är ett av de områden som Telekområdgivarna ger rådgivning om. Organisationen har i uppdrag att ge opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter kring abonnemang för tv, bredband, telefoni och fiberanslutningar. Det betyder att konsumenter kan vända sig till Telekområdgivarna vid frågor om deras leverantör av IT- eller telekomtjänster, guidning eller juridisk rådgivning.

Ledare: Utan fiber fungerar inte 5G!

Ledare: Nytt normalt läge

Ny version tillgänglig av anvisningen för Robust fiber

Nyligen lanserades en ny version, 1.3.2, av anvisningen för Robust fiber. Förvaltningsrådet bakom Robust fiber försöker årligen att genomföra en uppdatering av anvisningen genom att samla synpunkter från nätbyggare och besiktningsmän med målet att förtydliga och förbättra anvisningen. Den nya versionen av Robust fiber som nu har lanserats är en sådan årlig översyn.

Idén om ett tätbebyggt bostadsområde drev innovation

Ett kulvertsystem möjliggjorde den täta bebyggelse som i dag erbjuds i bostadsområdet Vallastaden i Linköping. Bostadsområdet är utformat på ett sätt som ska premiera invånarna med gröna områden och mötesplatser med syftet att främja socialt och hållbart liv.

Charlotta Sund

Om sin tidigare karriär på Ericsson och de nya möjligheterna på Tekniska verken.

Växjö Energi

Storsatsar på klimatsmarta lösningar

Ny rapport

Om riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur på landsbygden med enklare alternativ

Nu har Sveriges kommuner påbörjat sin IoT-resa

Allt fler kommuner har påbörjat projekt där de nyttjar teknik inom Internet of Things, IoT, i syfte att förenkla och förbättra delar av sina verksamheter. De flesta har insett att data är en viktig central resurs för utvecklingen av framtidens välfärdssamhälle. Vissa bedömare spår till och med att det är just den offentliga sektorn, med kommunerna i spetsen, som kommer att vara en av de sektorer som kommer vara de största IoT-användarna i framtiden. Vilken roll kommer då stadsnäten att ha i detta arbete?

Halmstad stadsnät fick pris

För projekt om digitaliserade lägenheter.

Torsås kommun startar egen stadsnätsverksamhet

I södra Kalmar län, på gränsen till Blekinge, ligger en av de kommuner med allra sämst tillgång till fiberbredband. Cirka hälften av hushållen saknar fortfarande snabbt bredband och på landsbygden har utbyggnaden inte ens påbörjats.

96,3 procent röstade emot en utförsäljning av Öresundskraft

Försäljningen av det lokala energibolaget och stadsnätet Öresundskraft har varit en uppmärksammad fråga under det senaste året. Nu har Helsingborgs invånare sagt sitt och därmed väljer kommunledningen att dra tillbaka utförsäljningen.

Den norska föreningen Fiberförening.no

Fiberförening.no, Norges motsvarighet till Svenska Stadsnätsföreningen, etablerades under 2017. Då valdes en ny ordförande, Jörn Slåtten, in som ledare och sedan dess har föreningen implementerat en ny strategi med fokusområden som syftar till att de ska inta positionen som ett kunskapsnav för fiberbranschen i Norge.

Fem IoT-trender som driver förändring 2020

Larmtjänst lanseras i Karlstads öppna stadsnät

Utbudet i de öppna näten påminner i stort om hur det såg ut för både tio och tjugo år sedan. Fortfarande är det tv- och internettjänster som dominerar utbudet. Men på Karlstads El- och Stadsnät breddar man nu tjänsteportföljen och från och med våren kan kunderna även erbjudas larmtjänster.

Smarta systemlösningar effektiviserar arbetet

I dag när kunder allt oftare förväntar sig snabb service och leverans, vare sig det handlar om e-handel eller beställning av internettjänster, är smarta systemlösningar ett effektivt hjälpmedel för företag. I stadsnätens fall hjälper systemlösningar till med att länka samman olika system och till gängliggöra åtkomst för tjänsteleverantörer till stadsnätens nät och möjliggör för både stadsnäten och tjänsteleverantörerna att effektivisera sitt arbete samt uppnå en nöjdare slutkund.

Samverkansprojekt i Kalmar län

Vill tydliggöra stadsnätens roll på bredbandsmarknaden.

Övik Energi och KomTek bjöd in till hackathon

I slutet av november anordnade Övik Energi och KomTek, teknikskola för blivande tekniker, kemister, innovatörer och entreprenörer, ett Hackathon i Örnsköldsvik där ungdomar bjöds in att tävla.

Data väntas bli framtidens guld – men hur ska den hanteras?

I en tid då vi mäter alltifrån badtemperaturer till jordfuktighet kan mängden data, alltså den information som samlas in av exempelvis sensorer, lätt bli stor. Men trots att Sveriges kommuner sitter i samma båt så har frågan om datahantering hanterats på olika sätt vilket försvårar samarbeten och i förlängningen även digitaliseringen. För att råda bot på situationen arbetar nu det statliga forskningsinstitutet RISE med att ta fram gemensamma riktlinjer och ramverk anpassade efter kommunernas behov.

PTS om möjligheten att uppnå de nationella bredbandsmålen

I slutet av året löper den nationella bredbandsstrategins första mål ut. Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, kommer målet inte att uppnås. För att nå de resterande målen i bredbandsstrategin menar myndigheten att det kommer att krävas ett fortsatt högt engagemang från samtliga aktörer och ökade investeringar i bredbandsutbyggnaden.

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

Telia vill stärka samarbetet med stadsnäten

Under den senaste tiden har Telia genomgått en del organisatoriska förändringar med tillsättande av både ny vd och styrelseordförande. Framöver hoppas de på ett närmare samarbete med stadsnäten för att tillsammans utveckla normer och praxis för fibermarknaden när den nu går in en annan, mer mogen, fas.

Fiberutbyggnaden i Finland

Robust och säker IoT skapar ett säkrare samhälle

Samhällets beroende av tjänster baserade på lösningar, utrustningar och system för Internet of Things, IoT, ökar i en allt snabbare takt. Beroendet av IoT gör att hanteringen av denna utrustning och den infrastruktur som de kopplas upp till måste vara robust och säker. Detta gäller även tillverkningen och leveranskedjan till slutanvändaren. Därför såg Stadsnätsföreningen ett behov av att framställa en vägledning som kan stödja branschens aktörer i att höja säkerhetsnivån inom IoT.

Uppstart av ideell förening för seniorer