Digitala tomater kan bli verklighet i Göteborg med hjälp av återvunnen värme från datacenter

I Göteborg pågår ett projekt som handlar om att kombinera spillvärme från datacenters med framställning av grönsaker i stadsmiljö. Projektet, som går under namnet Digitala tomater, drivs bland annat av Göteborg Energi och är en av bolagets åtgärder för att bidra till ett mer hållbart Göteborg.

I november 2020 lanserade Göteborg Energis stadsnätsbolag GothNet tillsammans med Greenhouse Living arkitekter och stadsodlingsverksamheten Kajodlingen en förstudie som blev det första steget i förverkligandet av projektet Digitala tomater. Studien, som har finansierats med stöd av innovationsprogrammet Viable Cities, kopplar samman urban matproduktion med datacenters och innehåller ett konkret förslag kring byggnadsutformning, tekniklösningar, drift och ekonomi.

Bakgrunden till projektet var att Göteborg Energi ville komma på ett innovativt och resurseffektivt sätt att nyttja spillvärmen från bolagets datacenters. Från början var tanken att överföra spillvärmen till fjärrvärmenätet, vilket de sedan insåg skulle innebära en del utmaningar.

– I Göteborg har vi redan tillgång till mycket återvunnen värme med hög effekt från exempelvis raffinaderier och sopförbränning som överförs till fjärrvärmesystemet. Spillvärmen som kommer från datacenters har däremot en ganskalåg effekt, vilket innebär att man oftast måste använda en värmepump som i sin tur kräver el för få upp spillvärmen till rätt effekt. Därför valde vi att undersöka andra möjliga tillvägagångssätt, säger Magnus Hartmann, affärsutvecklare på Göteborg Energi.

I sökandet efter alternativa tillvägagångssätt sammanslöt sig Greenhouse Living arkitekter till projektet. De hade tidigare byggt växthus, och det var på den vägen som idén om att värma upp växthus med spillvärme från datacenters kom till. För att få mer praktisk erfarenhet av stadsodling blev Kajodlingen, som driver ett flertal odlingar vid kajer i Göteborg, en del av projektet.

Tanken med förstudien var att den skulle fungera som ett beslutsunderlag för byggnation av en första anläggning i centrala Göteborg. Sedan fanns det även en del frågetecken kring vad som skulle krävas för att byggnationen av anläggningen skulle kunna bli verklighet.

– När vi gick in i det här projektet så visste vi inte hur en sådan här anläggning skulle kunna se ut och vilka delar som skulle ingå. Därför har vi tagit fram en referensanläggning som innehåller en datacentermodul, ett produktionsväxthus, en mötesplats med växthuskök, en utbildningsdel och en trädgård för odling, säger Magnus Hartmann.

När tror ni att anläggningen kan komma att bli verklighet?

 – Det vet vi inte riktigt ännu men en önskan från min sida är att anläggningen ska vara klar till 2022 när Göteborg ska fira sitt försenade 400-årsjubileum. Nu i nästa steg kommer vi att arbeta tillsammans med Business Region Göteborg, fastighetskontoret och några andra aktörer för att hitta en plats för byggnationen och identifiera intressenter som vill vara med. Vi kommer också att utveckla de cirkulära affärsmodellerna mellan producent och konsument inom gröna näringar, säger Magnus Hartmann.

Digitala tomater är ett av Göteborg Energis projekt för att bidra till ett mer hållbart Göteborg. Enligt Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi, handlar deras verksamhet till stora delar om resurseffektivitet, det vill säga att nyttja de befintliga resurserna som finns i samhället i så stor utsträckning som möjligt. I det fallet anser han att just värmeåtervinning kan vara aktuellt för stadsnät att arbeta mer med.

– Värmeåtervinning utelämnas ofta när vi pratar om hållbar energianvändning. Bara i Europa produceras det så mycket spillvärme att hela kontinenten egentligen skulle kunna värmas av det och undvika de enorma mängder av energi som måste nyproduceras. Så att ta vara på spillvärme är minst lika viktigt som att producera förnybart. Utmaningen för oss är att spillvärme från datacenter inte har så hög effekt så där måste vi jobba vidare med fler alternativ, säger Eric Zinn.

Även om det finns mycket arbete kvar med att komma på olika lösningar för att tillvarata spillvärme så menar Eric Zinn att Göteborg Energis hållbarhetsarbete har utvecklats snabbt under de senaste åren. För bara drygt 10 år sedan försökte de ta fram och marknadsföra mer hållbara lösningar medan det i dag sker mycket på efterfrågan av kunden.

– I dag gör vi allt vad vi kan för att möta kundernas efterfrågan och ligga i framkant i utvecklingen på hållbarhetsområdet, framför allt när det gäller klimatfrågan men även sociala frågor. Och där är just Digitala tomater ett lysande exempel som har tagit både klimatfrågan och sociala värden i åtanke, säger Eric Zinn.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Illustration: Greenhouse Living

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.