Juridiskt tjänstekoncept – ett välbehövligt kompetensstöd till stadsnäten

Telekombranschen har blivit alltmer regelstyrd vilket har resulterat i att det i dag är nödvändigt för aktörerna på bredbandsmarknaden att ha tillgång till juridisk kompetens. Med detta som bakgrund beslutade Stadsnätsföreningens styrelse att tillsätta ett juridiskt tjänstekoncept i syfte att tillmötesgå stadsnätsmedlemmarnas behov av kompetensstöd inom området.

Robert Wälikangas har arbetat på Stadsnätsföreningen sedan augusti 2020 i rollen som branschjurist. Stadsnätssfären är emellertid inte en okänd mark för honom. Innan han började på föreningen arbetade han under egen regi med byrån Wälikangas Juridik där han som föreningens juristleverantör bland annat genomförde utbildningar och bistod stadsnäten med juridisk kompetens.

Sedan Robert Wälikangas började på Stadsnätsföreningen har han tillsammans med kansliet och styrelsen arbetat fram ett juridiskt tjänstekoncept som ger riktlinjer för hur föreningen lämpligast möter upp medlemmarnas behov av juridisk kompetens. För att säkerställa att tjänstekonceptet speglar medlemmarnas behov har en analys genomförts tillsammans med stadsnät och kluster.

– Avsikten med det juridiska tjänstekonceptet är att stadsnäten ska få ett ändamålsenligt kompetensstöd så att det blir lätt för dem att göra rätt. Det kan handla om information, rådgivning, utbildningar eller vägledningar och mallar som är anpassade utefter de behov som medlemmarna har, säger Robert Wälikangas.

Det juridiska tjänstekonceptet tydliggör vilket kompetensstöd som medlemmarna kan förvänta sig av kansliet. Därtill klargör tjänstekonceptet vilken typ av stöd som ingår i medlemsavgiften och hur mer specifika arbetsinsatser hanteras där stadsnätsmedlemmen eller klustret själva får stå för kostnaderna.

Under våren 2022 kommer föreningen att erbjuda en juridisk introduktionskurs som riktar sig till stadsnät. Mer information om detta kommer föreningen att återkomma kring.

– Förutom den juridiska introduktionskursen så kommer vi även fortsätta att ta fram vägledningar och mallar inom en rad juridiska områden samt bevaka nya regleringar som påverkar telekomsektorn, säger Robert Wälikangas.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021. 

Juridiskt tjänstekoncept.png