Ledare: Fiberbredband är avgörande för Sveriges digitalisering!

Den här utgåvan av magasinet Stadsnätet är den första som vi riktar specifikt till dig som ledande befattningshavare i kommun, region och riksdag. Anledningen är att vi från Svenska Stadsnätsföreningens sida anser att det aldrig har varit mer viktigt än nu att vara insatt i bredbands- och digitaliseringsfrågor. Allt som görs i välfärdens tjänst genomsyras i dag av digitaliseringsfrågan där pandemin kan ses som den tydligaste påskyndaren men också drivet av effektiviserings- och förbättringsmöjligheter. Men för att möjliggöra digitaliseringen så behövs tillgång till infrastruktur.

Det är en viktig uppgift för offentliga ledare att verka för att alla verkligen får tillgång till fiberbredband. Som vi beskriver i det här magasinet så kommer samhället över tid att vara alltmer beroende av digital kommunikation. Användare, oavsett om dessa är människor, företag eller sensorer, behöver en flora av tekniker där mobila lösningar ensamt inte räcker till kapacitetsmässigt, eller inte erbjuder en tillräcklig säkerhet och robusthet. Fibern i sig är viktig för att säkerställa god funktion i de mobila näten. Så det är inte det eller det andra, utan båda som gäller. En fortsatt utbyggnad av fiber är också en förutsättning för att landets kommuner och regioner ska kunna nå ut till sina invånare med de digitala tjänster som väntar runt hörnet.

I arbetet med att ansluta alla hushåll och företag har de kommunala stadsnäten en nyckelroll. Våra stadsnätsmedlemmar varierar i storlek, precis som kommunerna, men sammantaget är de den i särklass största byggaren och innehavaren av fiberinfrastruktur i Sverige. Hela 55 procent av landets fiberinfrastruktur kommer från de kommunala stadsnäten och utan dem hade Sverige aldrig haft den framskjutna positionen i Europa som vi nu har och som måste ses som ett starkt fundament för den fortsatta digitaliseringen och kommande 5G-utbyggnad.

Stadsnäten har en viktig roll att spela i kommuners och regioners fortsatta utveckling men begränsas i många fall av den kommunala lokaliseringsprincipen. Med ett undantag så kan stadsnäten hjälpa fler att få fiberbredband och till lägre kostnader än vad annars skulle bli fallet. Ett undantag som skulle innebära ett mer effektivt nyttjande av samhällets investeringar och en långsiktig offentlig rådighet över en samhällskritisk infrastruktur. Det skulle också skapa förbättrade möjligheter för stadsnäten att fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden både i sin egen kommun och i grannkommunerna.

Med en förhoppning om en intressant läsning.

 

Mikael Ek
Vd
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, maj 2021.