PTS om årets bredbandsstöd och vad som krävs för att uppnå bredbandsmålet

Under sommaren utlyste Post- och telestyrelsen, PTS, stödmedel till bredbandsutbyggnaden. Totalt fick myndigheten in 129 ansökningar med 1 817 projekt över hela landet som sammanlagt efterfrågade närmare 7,5 miljarder kronor. Trots det är det många om menar att det befintliga stödmedlet och marknadskrafterna inte kommer att räcka till för att uppnå det nationella bredbandsmålet.

I år kommer PTS att dela ut totalt 1,6 miljarder kronor i stödmedel, vilket är en stor ökning jämfört med de 136 miljoner kronor som delades ut under 2020. Årets stöd var även möjligt att söka för aktörer i hela landet medan förra årets stödprogram riktade sig till aktörer i de fyra regionerna Västernorrland, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. Jenny Wilke-Blanck, enhetschef på avdelningen för bredbandsstöd på PTS, menar att myndigheten också har jobbat med att förenkla och förtydliga processen för att det ska bli lättare att söka samt att vara mottagare av stödmedlet. 

– I år lanserade vi en ny portal för att underlätta ansökningsprocessen för de sökande. I portalen erbjöd vi också en kartfunktion som de sökande kunde nyttja om de inte hade möjlighet att hantera geo-data i ett eget program. Vi gjorde även utlysningsunderlaget tillgängligt tidigare i år samt att vi under våren genomförde ett flertal kommunikationsinsatser så att de sökande skulle få möjlighet att förbereda sig väl inför utlysningen, säger hon. 

Trots att PTS har genomfört ett antal åtgärder för att underlätta sökandet av bredbandsstöd har vissa aktörer kritiserat att ansökningsperioden, som sträckte sig från den 18 maj till den 9 augusti, var för kort. Ansökningsperioden låg även under sommaren då resurserna är färre på grund av semester samt att det är då som aktörerna vanligtvis är som mest upptagna med fiberutbyggnaden. 

– Vi har verkligen full förståelse för att det har varit utmanande. Men vi arbetar under förutsättningen att hela processen måste rymmas inom ett kalenderår. Därför måste vi se till att vi har tillräckligt med tid för vår egen handläggning under hösten för att kunna hantera tilldelningen på ett korrekt och ordnat sätt. Det innebär att både vi och de sökande får kraftsamla för att hinna med allt inom den givna tidsramen, säger Jenny Wilke-Blanck. 

PTS har tidigare sagt att det kommer att krävas cirka 20 miljarder kronor till bredbandsutbyggnaden för att uppnå regeringens nationella bredbansmål. Samtidigt menar myndigheten att den kvarvarande bredbandsutbyggnaden inte enbart är en fråga om bredbandsstöd. Nicklas Liss-Larsson, chef för enheten för bredbandssamverkan och Bredbandsforums kansli, menar att det krävs tydliga strategier, engagemang och målmedvetenhet för att hela Sverige ska gå tillgång till en bredbandsuppkoppling som går i linje med bredbandsmålet. 

– Det är av stor betydelse att det finns ett lokalt och regionalt engagemang för dessa frågor där man på ett tydligt sätt kan se betydelsen av bredbandsutbyggnaden och kopplingen till samhällets digitalisering. Det vi har sett är också att samverkan mellan aktörer är en förutsättning för att olika aktörer ska förstå sin egen roll och betydelse och utifrån det kunna agera på ett ändamålsenligt sätt. Och här handlar det mycket om att främja en samverkan mellan nationella, regionala och kommunala aktörer, säger han. 


Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.