Rapport påvisar behovet av fortsatt fiberutbyggnad

Under våren presenterade Stadsnätsföreningen en ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE. Rapporten konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

Forskningsinstitutet RISE tog med hjälp av forskare och branschexperter fram fyra scenarier som beskriver vilka digitala tjänster som väntas vara i bruk inom tio år. Framtidsscenarierna utgår från följande temaområden: vård och omsorg, kommunal teknisk förvaltning, gröna näringar – jordbruk samt små och medelstora företag utanför städerna. Rapporten konstaterar att det blir ett dubbelt utanförskap för invånare i kommuner med stor glesbygdsbefolkning utan fullgod bredbandsutbyggnad. Behoven kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet och i människors vardag i hela landet. Landsbygdens behov av fiberbredband ser enligt rapporten inte annorlunda ut än tätorternas.

”En fortsatt fiberutrullning är inte bara en förutsättning för att nå regeringens bredbandsmål utan även en möjliggörare för en positiv samhällsekonomisk transformation av landsbygden och en viktig nyckel till ett geografiskt och digitalt jämlikt samhälle.”, Ur rapporten.

Enligt Post- och telestyrelsens statistik var 54 procent av hushållen på landsbygden anslutna till en fiberanslutning vid slutet av 2020, vilket motsvarar drygt 200 000 hushåll. Till det kommer företag som också väntar på att få ansluta sina verksamheter. Och även om behovet att nå ut med fiber till dessa är stort så trycker rapporten också på behovet att även ansluta mobilmaster och sensorer och inte enbart stirra sig blind på fastigheter.

 

Om RISE, Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

Rapportens slutsatser

Dubbelt utanförskap för kommuner med stor glesbygdsbefolkning
De kommuner som i dag är i störst behov av digitala vård- och omsorgstjänster är de med störst andel äldre vilket typiskt är glesbygdskommuner där man dessutom har sämst uppkoppling. Om man löser de organisatoriska och legala utmaningarna runt digital vård och omsorg kommer man att införa digitala tjänster storskaligt, men då bara till platser som har bra uppkoppling. Det finns alltså en risk för att glesbygdskommunerna kommer att drabbas dubbelt.

Stort behov av fiber för både näringsliv och offentlig sektor
Behovet av en fullgod bredbandsuppkoppling kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet och i människors vardag. För offentlig sektor rör det sig om leverans av kritiska, digitala välfärdstjänster (vård, omsorg, undervisning, etc.) mot medborgare. Men det rör sig också om digitala tjänster för den interna verksamheten som exempelvis drift, övervakning, (preventivt) underhåll och simuleringar med hjälp av uppkopplad teknik. För näringslivet handlar det om att säkerställa att det finns förutsättningar för exempelvis automatiserad produktion, autonoma transportmöjligheter för gods, uppkopplad maskinpark, avancerat dataanalys i realtid, etc.

Fiber möjliggör 5G och ökad mobilitet
5G behöver fiberuppkoppling för att nå sin fulla potential och samtidigt kommer 5G-utrullningen att driva fiberutrullningen. Utan fiber till antennen kommer 5G inte bli markant bättre än 4G. Offentlig sektor, näringsliv och medborgare kommer att behöva en mix av 5G och fiber för att kunna säkerställa likvärdiga digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den digitala klyftan som är ett faktum i dag och eftersom problemet med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar man därmed även att öka klyftan mellan land och stad.

 

Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.