Robust fiber – ett koncept under ständig utveckling

2020 var ett år som vi alla kommer att komma ihåg. Ett år präglat av covid-19, restriktioner och hemarbete. Aldrig någonsin har det varit viktigare att kunna arbeta från annan plats än kontoret. Hemarbetsplatser har hundradubblats under året jämfört med 2019. Vikten av en fungerande, robust och tillförlitlig bredbandsuppkoppling är mångt och mycket ett måste för att samhället under dessa pressade förhållanden ska fungera. Vård i hemmet kräver robusthet i alla led, inte minst på anslutningen så att digital teknik går att använda för att möjliggöra effektiv vård.

Robust fibers förvaltningsråd har arbetat vidare med vägledningen för att möta samhällets krav på robusthet och säkerhet för anläggningar som ska tillhandahålla digital infrastruktur till allt och alla. I augusti 2020 reviderades vägledningen där bland annat en del förtydliganden genomfördes.

Bilaga 4.1
Under året som gått har Robust fiber lanserat en ny underbilaga kallad Underbilaga 4.1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur. I bilagan finns minimikrav för hur en robust site ska kompletteras avseende skydd och funktioner för förlängd drifttid för att kunna hantera elektronisk kommunikation vid extraordinära händelser. Minimikraven omfattar krav vid nybyggnation och krav vid ombyggnad av befintlig anläggning. Bilagan innehåller även rekommendationer samt exempel på lösningar, som kallas säkerhetsnivåer S1, S2 och S3, som handlar om att minska risken för sabotage, inbrott, spioneri, skadegörelse samt att utöka uthålligheten gällande längre strömavbrott upp till tio dygn.

Underbilagan består av tre dokument: Underbilaga 4.1 Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur, Underbilaga 4.1.1 Robust Site RSA-mall samt Underbilaga 4.1.2 Robust Site handledning för RSA.

Utökade säkerhetsnivåer
De säkerhetsnivåer som beskrivs i bilagan S1 till S3 kan beskrivas som anläggningens betydelse riktad till funktion i samhället.

S1. Stor lokal betydelse. Siten hanterar noder för ett lokalt område med anslutna kunder, kunder med samhällsviktig verksamhet samt anläggningar för mobilradio. Siten kan hantera inplacering av system och utrustning för samhällsviktig verksamhet i begränsad omfattning.

S2. Stor betydelse. Siten hanterar en central strategisk nod inom ett geografiskt område, till exempel en kommun. Siten hanterar in- och utgående trafik, inplacering av system och utrustning för samhällsviktig verksamhet genom inplacering av rack för elektronik för verksamhetens egen sektion.

S3. Avgörande betydelse. Siten hanterar trafik som ingår i den regionala eller nationella elektroniska infrastrukturen. Siten kan hantera inplacering av system och utrustning för samhällsviktig verksamhet genom inplacering av rack för elektronik för verksamhetens egna insynsskyddade utrymme med mekaniskt skydd, sabotageskydd, inbrottslarm och passagesystem.

Till varje säkerhetsnivå finns en förklarande konceptuell bild:

Robust fiber - Säkerhetsnivå S3.png


Arbeten som pågår

Arbeten som pågår inom robust fiber är justering av Bilaga 6 Besiktning och 6.1 Checklista slutbesiktning. En anpassning görs till de extra krav som finns kring bredbandsprojekt som får stödmedel från Jordbruksverket och Post-och telestyrelsen. Revidering av bilagorna lanseras mars 2021.

Utöver det arbetar Robust fiber tillsammans med branschföreningen Energiföretagen Sverige som ansvar för elnätsbranschens riktlinjer, EBR. Energiföretagen har en vägledning för samförläggning av infrastruktur kallad EBR KJ41, vilken Bilaga 2 Robusta nät kommer att anpassas till så att inga motstridigheter finns i minimikraven.

Översiktsbild vägledning Robust fiber:

Robust fiber - Översiktsbild vägledning Robust fiber.png

 

Ny bilaga under utveckling
I skrivandets stund planeras uppstarten för ytterligare en bilaga med namnet Underbilaga 2.2 Robust förbindelse för site med hög säkerhet. Den handlar om att säkerställa att förbindelser till siter med säkerhetsnivå S1 till S3 också är säkra. Saker som hanteras är diversitet på kablage till site, annat förläggningsdjup, säkra brunnar och skåp samt säker anslutning till site.

Mer information om den här bilagan kommer när arbetet har påbörjats. Vi ses där ute och gräv försiktigt!

 

Jimmy Persson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.