Stadsnätsföreningen

Så samverkar branschen inom säkerhetsområdet

Säkerhetsfrågan är högt upp på agendan både bland stadsnät och övriga aktörer i branschen. Inom ramen för Post- och telestyrelsens samverkansorgan NTSG, Nationella telekomsamverkansgruppen, så bistår Stadsnätsföreningen med att organisera landets stadsnät. Under 2022 kommer arbetet med att utveckla sektorns krishanteringsförmåga att fortsätta i form av både samverkansövningar och nya verktyg.

Under 2022 kommer Post- och telestyrelsen, PTS, att samla representanter från telekomsektorn och genomföra övnings- och utbildningsaktiviteter i syfta att stärka sektorns förmåga. En viktig del i myndighetens arbete inom området har varit att främja just samverkan mellan sektorns olika aktörer och under de senaste åren så har Stadsnätsföreningen ansvarat för den delen av samverkan som rör stadsnäten. Arbetet bedrivs inom det som kallas för SISG, Stadsnätens samverkansgrupp, och är ett samverkansorgan som samarbetar med både NTSG och direkt med PTS vid behov.

Under 2022 kommer PTS att erbjuda flera aktiviteter där det kommer att bli möjligt för representanter från stadsnäten att öva samverkan under kris med övriga branschen. Det kommer också att erbjudas specifika utbildnings- och övningstillfällen riktade till stadsnäten i syfta att förbättra samverkan inom ramen för SISG.

– Det här innebär en möjlighet både för stadsnäten och övriga branschaktörer att just få öva hur vi ska samverka när det uppstår en kris. På så sätt kan vi både identifiera vad vi gör bra redan i dag men också hitta förbättringsområden som vi kan arbeta vidare med för att utveckla vår förmåga att gemensamt hantera kriser ytterligare, säger Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen.

Ett annat viktigt led I arbetet med att öka samverkansförmågan är att ha rätt verktyg som möjliggör och förenklar inrapportering av lägesbild. I ett projekt finansierat av Post- och telestyrelsen har Stadsnätsföreningen utvecklat ett verktyg där stadsnät på ett enkelt sätt kan rapportera in sin lägesbild med information om exempelvis antal påverkade hushåll och beräknad klartid för driftsavbrott. På så sätt kommer arbetet med att skapa en gemensam lägesbild för samtliga stadsnät att både förenklas och effektiviseras.

– Stadsnät som kan samverka med närliggande nätägare kan vara avgörande för förmågan att snabbt kunna agera vid exempelvis naturhändelser eller andra former av kriser. Men det är viktigt att de verktyg vi har för den här samverkan är enkla att använda och därför är de satsningar som vi gör under 2022 ett viktigt steg i rätt riktning, säger Jimmy Persson.

Mer information om de övningar- och informationsaktiviteter som Stadsnätsföreningen och PTS kommer att genomföra inom säkerhetsområdet kommer att finnas på Stadsnätsföreningens webbplats samt skickas ut som information direkt till föreningens stadsnätsmedlemmar.

 

Foto: Mostphotos

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, december 2021.