Stadsnätsföreningen vill öka stadsnätens kunskap kring informationspåverkan – erbjuder utbildning och vägledning

Digitaliseringen har gjort det enklare att med hjälp tekniska verktyg manipulera bilden av samhället genom så kallade informationspåverkanskampanjer. Därför har Stadsnätsföreningen startat ett projekt som syftar till att rusta stadsnät i deras förmåga att identifiera informationspåverkan. Projektet kommer att resultera i en skriftlig vägledning och digital utbildning som riktar sig till kommunikatörer på stadsnät.

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud ligger bakom. Det handlar om en medveten inblandning från främmande makt där försök görs att skapa misstro mellan medborgare eller mellan medborgare och stat. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har kommunikation med dessa antagonistiska syften blivit allt vanligare under de senaste åren. Under flera år har Post- och telestyrelsen haft utbildningar och informationstillfällen för att öka kunskapen om informationspåverkan bland sektorns kommunikatörer. I ett projekt finansierat av MSB kommer Stadsnätsföreningen ta fram ett material som riktar sig specifikt till stadsnäten i syfta att öka förståelsen för området ytterligare. 

Inom ramen för projektet kommer en vägledning och digital utbildning tas fram. Materialet kommer främst att rikta sig till anställda vid stadsnät som arbetar som kommunikatörer då informationspåverkansförsök ofta sker i olika typer av publika kommunikationskanaler som exempelvis Facebookgrupper eller via media. Det framtagna materialet kommer att särskilja sig från det material som redan finns på området i dag då det är specifikt anpassat utefter stadsnätsbranschen och dess förutsättningar. 

Den digitala utbildningen kommer att arrangeras vid två tillfällen under oktober månad. Stadsnätsföreningen kommer även att erbjuda en inspelad version av utbildningen så att de som inte har möjlighet att närvara vid något av de två tillfällena har möjlighet att ta del av utbildningen i efterhand. Mer information om utbildning och vägledningen kommer att skickas ut till föreningens stadsnätsmedlemmar. 

För frågor, kontakta Lotta Karlsson, kommunikatör på Stadsnätsföreningen. 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen 

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.