Telekombolaget Sappa skapar tryggare hem med sin portal för digitala omsorgstjänster

I slutet av 2020 nådde Sappa en avtalad räckvidd på 1 miljon hushåll med sin portal för digitala omsorgstjänster. Vägen dit har emellertid varit lång och snårig, enligt Karl Stolpe som är ansvarig för digital omsorg på Sappa. Men i början av året lanserade bolaget en ny version av portalen som bland annat syftar till att göra det enklare för användare att matcha sina behov med rätt tjänst.

Sappa har sitt ursprung i TV-distribution och är sprunget ur ett nära samarbete mellan kommuner och stadsnät. I dag klassar sig bolaget som ett fullvärdigt telekombolag och erbjuder tjänster inom bredband, TV, telefoni och digital omsorg. När Sappa under 2018 bytte ägare till investeringsbolaget Pamica blev fokuset ännu större på att utveckla Omsorgsportalen, en oberoende marknadsplats för digitala hjälpmedel och omsorgstjänster i hemmet. Portalen kan nyttjas av kommuner, företag och privatpersoner.

– Med Omsorgsportalen vill vi möjliggöra för både äldre och funktionsvarierade att kunna bo kvar i hemmet under tryggare förhållanden. Det kan bland annat handla om trygghetslarm och spisvakter men även smarta tjänster som lär sig brukarens rörelsemönster och som därmed kan varna den anhöriga om några avvikelser uppstår, säger Karl Stolpe.

Enligt Karl Stolpe har stadsnäten haft en betydande roll i arbetet med att nå ut med den digitala omsorgen. Redan från start har bolaget haft ett nära samarbete med stadsnäten och än i dag värderar de samarbetet högt där de hjälps åt med informationsspridning och återkoppling om portalen.

Redan i december 2020 nådde Omsorgsportalen en avtalad räckvidd på 1 miljon hushåll i Sverige. Karl Stolpe tror att den främsta anledningen till att portalen har blivit så populär är att den gynnar många olika parter. Framför allt att privatpersoner, som tidigare har varit tvungna att vända sig till den kommunala omsorgen, nu kan tillgå den här typen av tjänster på egen hand.

– Omsorgsportalen är även ett bidrag till kommunerna att äntligen kunna hantera den åldrande befolkningen. Det har varit mycket press på att de ska utvidga användandet av digitala omsorgstjänster, och för många kommuner har det varit svårt då de redan har en ansträngd situation, säger Karl Stolpe.

Digitala omsorgstjänster tillsammans med övriga IoT-tjänster har blivit allt vanligare under de senaste åren. Och Karl Stolpe tror just att digital omsorg, som har varit etablerad på marknaden under några år, kommer att vara ett av de ledande områdena i utvecklingen inom Internet of things, IoT, där han uppskattar att den riktigt storskaliga användningen kommer att inträffa inom ett till två år. Men för att det ska lyckas kommer ett fortsatt nära samarbete med samtliga involverade parter vara nödvändigt.

Även fast användandet av Omsorgsportalen ökat snabbt under en kort period har vägen dit inte varit enkel. Det visade sig bland annat att Sappa behövde involvera ett flertal nya aktörer, varav vissa inte hade en bakgrund inom telekom, där bolaget blev tvungen att ta på sig ett större ansvar än vad de förväntat sig. Det stora arbetet med att utveckla portalen ledde till att Sappa valde att avvakta med nästa lansering som inte blev aktuellt förrän i början av året.

– Den nya lanseringen gynnar användarna då det blir lättare att matcha behoven med rätt tjänst och leverantörerna då det blir enklare att nå ut med tjänsterna. Och som portalen redan ger sken av så inkluderar den nu även ett gränssnitt för kommunerna att avropa tjänster åt brukare och som därigenom möjliggör en effektiviserad verksamhet på ett dramatiskt och sannolikt helt nödvändigt sätt, säger Karl Stolpe.

 

Lotta Karlsson
Svenska Stadsnätsföreningen

 

Foto: Istock

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, mars 2021.