Stadsnätsföreningen

2022

Här samlar Stadsnätsföreningen artiklar skrivna av föreningen under 2022.

Så går det med fiberutbyggnaden i Tyskland

Sverige beskrivs ofta som framgångsrikt bland europeiska länder när det kommer till fiberutbyggnad. Många pekar på den unika svenska modellen, som utgörs av både privata och offentliga aktörer, som en anledning till framgången. Ett land vars modell påminner om den svenska är Tyskland men där är man fortfarande i startgroparna med sin fiberutbyggnad.

Stadsnätsföreningens medlemmar tar tydliga kliv mot Tyskland

– får stöd av föreningens samverkansprojekt

Munkedals kommun satsar på samhällsmast

tillsammans med Netwest

Pingday:

"Som stadsnät har vi en viktig roll att skapa förutsättningar för en hållbar omställning"

Tre frågor till stadsnät om ägardialog

En avgörande framgångsfaktor för en bra ägardialog är att ägaren har en god kunskap om stadsnätens roll och strategiska värde samt en god inblick i de kommande möjligheter och utmaningar som stadsnätet står inför.

Så jobbar Kumbro Stadsnät med ägardialog

Stadsnätens styrelser består, precis som de flesta kommunägda bolag, av förtroendevalda styrelseledamöter. Det gör att sammansättningen i styrelsen förändras i samband med val även om ledamöter också kan få förlängt uppdrag och på så sätt sitta i samma styrelse över flera mandatperioder. Att ha en styrelse baserad av förtroendevalda innebär också att kompetensen inom verksamhetens sakfrågor kan skilja stort. I vissa fall har styrelsens ledamöter bred kunskap om verksamhetens arbete medan det andra gånger är ett helt nytt område för den förtroendevalda.

Hur fungerar Post- och telestyrelsens regleringsarbete?

Sverige, och övriga medlemsstater i EU, har beslutat om ett gemensamt regelverk för sektorn elektronisk kommunikation. Det nya direktivet, europeisk kodex för elektronisk kommunikation, har implementerats i Sverige som den nya lagen om elektronisk kommunikation. Syftet med det nya regelverket är bland annat att successivt minska den sektorsspecifika förhandsregleringen i takt med att konkurrensen utvecklas på marknaderna. På sikt ska regelverket säkerställa att marknaderna för elektronisk kommunikation enbart regleras genom konkurrensrätt.

Avvecklingen av 2G- och 3G-näten pågår

– dags att ta höjd för ett teknikskifte

Krönika: Infrastrukturtrender med fokus på mobilitet

RISE undersöker möjligheterna

med antennplats som öppen plattform

Sverige tappar en placering i senaste DESI-mätningen

I slutet av juli publicerade EU-kommissionen sin mätning av de 27 medlemsländernas digitalisering, Digital Economy and Society Index (DESI), för 2022. Mätningen visar att Sverige tappar en placering från föregående år och hamnar nu på fjärde plats. De länder som intar topplaceringarna är Finland, Danmark och Nederländerna.

Stadsnätsföreningen stödjer stadsnäten i arbetet med nya LEK

Den nya lagen om elektronisk kommunikation, LEK, trädde i kraft den 3 juni tidigare i år. Lagen bygger på de regler som funnits i den tidigare lagen om elektronisk kommunikation som först trädde i kraft 2003. Många delar i den nya lagen är oförändrade men det finns förändringar. Stadsnätsföreningen arbetar aktivt för att tillgodose föreningens medlemmar med information hur den nya lagen påverkar dem.

Ett undantag från lokaliseringsprincipen

väntas under hösten

Ny version tillgänglig av Robust fiber

med anledning av ny lag och föreskrift

Ledare: Omvärldsspaning i oroliga tider

Ledare: Stadsnätens förändringsresa fortsätter

Krönika: Bredbandsutvecklingen i Sverige

Bara bredband räcker inte

– nätet måste vara robust också

Det finns ingen politisk vilja

att prioritera pengar till bredbandsområdet

Regionrådet Karin Helmersson

efterfrågar tydligare uppdrag för regionerna att också stödja

SKR

vill öka säkerheten för digitala välfärdstjänster – lanserar vägledning som riktar sig till kommuner och regioner

PTS generaldirektör

om vikten av en robust digital infrastruktur för samhällets funktionalitet

Teknikföretagen:

Näringslivet och offentlig sektor har ett gemensamt ansvar mot digitala säkerhetshot

Ledare:

Stadsnäten allt viktigare för regioner och kommuner

Val 2022

Riksdagspartierna svarar på bredbandsfrågor

Digitaliseringsministern

”Om man jämför med energiområdet så är digitaliseringsområdet underpolitiserad”

Världspolitiken påverkar digitaliseringen

och andra samhällskritiska funktioner

It-säkerhet

– vad är aktuellt just nu?

Reservnoder ska minska risken för avbrott i stadsnäten

Störningar i bredbandsnäten påverkar stora delar av samhället. För att snabbt kunna ersätta utslagna noder beställde Svenska Stadsnätsföreningen under 2021, med stöd av Post- och telestyrelsen, PTS, två reservnoder som i början av året placerades ut i Norrbotten respektive Västerbotten i syfte att minska risken för längre driftavbrott.

Stadsnätsföreningen arrangerar:

Säkerhetsskyddsutbildning för stadsnät

Hon ska hjälpa stadsnäten driva på hållbarhetsarbetet

Digitaliseringen är en viktig faktor i omställningen till ett hållbart samhälle. Flera av de större kommersiella nätägarna har börjat engagera sig i frågan för att ställa om sina verksamheter till mer hållbara. Samtidigt har fler ägare och kommuner börjat ställa allt högre krav på sina verksamheter. Till följd av detta har Svenska Stadsnätsföreningen startat upp ett arbete som syftar till att stödja stadsnäten i deras hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsperspektivet

ska övertyga tyska konsumenter att välja fiberbredband

Stadsnätsföreningen ökar sitt EU-arbete genom samverkan

Allt fler frågor som har en betydelse för Sverige behandlas av EU. Därför växlar Svenska Stadsnätsföreningen nu upp sitt arbete och ökar sitt engagemang på EU-nivå i syfte att bättre kunna representera stadsnätens intressen.

Hallå där

Gert De Block, generalsekreterare för European Federation of Local Energy Companies, CEDEC

Regionernas roll på bredbandsområdet viktigare än någonsin

men behöver också tydliggöras

TH1NG lanserar koncept för smart fastighet

– vill sänka tröskeln för partners att nyttja IoT

Utredare föreslår:

Stadsnäten ska undantas från Lokaliseringsprincipen

Sanktionsavgifter införs i nya LEK

Tre frågor till stadsnäten

Robust fiber fortsätter utvecklas

– ny version tillgänglig

Ledare:

Vilken roll vill och kan stadsnäten ta i framtiden?

Ledare:

Osäkert läge för ett väl fungerande internet i Sverige

Krönika:

Sveriges självständighet och neutralitet är under attack