Stadsnätsföreningen

Nytt stöd för glesbygdsområden kan få bredbandet att nå längre ut

15 september 2023

En modell för ekonomiskt stöd som är speciellt avsedd för glesbygdsområden med särskilda utmaningar kan komplettera det befintliga stödet för bredbandsutbyggnad och bidra till att påskynda en utbyggnad av bredband i dessa områden. Det presenterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Men myndigheten lyfter samtidigt att effekten av stödet kan bli begränsad.

Nyhet från Post- och telestyrelsen:

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten till stöd för att påskynda utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden. Myndigheten ska även utreda om trådlös teknik kan bidra till att ge fler i glesbefolkade områden tillgång till snabbt bredband. PTS rapporterar nu uppdraget till regeringen.

Stödet kan ge effekt – men riskerar bli begränsat

I rapporten konstaterar PTS att en separat stödåtgärd, som kompletterar det befintliga bredbandsstödet, kan vara möjlig.

En sådan stödåtgärd skulle rikta sig till glesbygdsområden med särskilda utmaningar och finansiera infrastruktur som kan erbjuda nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s även under perioder med hög trafikbelastning. PTS bedömer att det främst kommer vara fiber, men även fast radio som uppfyller villkoren, även om andra tekniker kan bli aktuella.

Myndigheten tydliggör samtidigt att effekten av ett sådant kompletterande stöd kan bli begränsat. Om det inte tillskjuts finansiering utöver det som redan är avsatt för bredbandsstöd, kan det innebära att effekten av det nuvarande stödet minskar och att mer kostnadseffektiva lösningar fördröjs.

PTS konstaterar därför att myndigheten behöver utreda och konkretisera förutsättningar för utlysning och tilldelning om ett kompletterande stöd skulle införas.

Mobil kommunikation bör ingå i politisk inriktning

I rapporten resonerar PTS också kring den politiska inriktningen för konnektivitetsområdet efter att regeringens bredbandsstrategi upphör år 2025.

PTS bedömer att det behövs ett nytt mål för mobiltäckning i den kommande strategin, för att bättre kunna möta ökande behoven i samhället.

PTS ser att den kommersiella utbyggnad som sker av mobilnäten främst syftar till att höja kapaciteten i områden där det redan är god täckning. För att hela Sverige ska ha god tillgång till mobila tjänster där och när behov finns, anser myndigheten att det finns anledning att undersöka om fler statliga insatser behövs för att förbättra mobiltäckningen i områden där marknadsaktörerna inte bygger ut.

En sådan åtgärd skulle kunna vara att utreda möjligheten till ett statligt stöd för utbyggnad av mobiltäckning. PTS anser också att man behöver förtydliga vilket ansvar olika nationella myndigheter har när det gäller infrastruktur.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information

Nicklas Liss-Larsson, chef PTS enhet för bredbandssamverkan, 08-678 58 62
PTS presstjänst, 08-678 55 55