Stadsnätsföreningen

Bredbandsforum

Regeringens bredbandsforum har fokus på hur det långsiktiga målet om bredband i världsklass ska nås. Det är ett viktigt forum där branschrelaterade frågor diskuteras och hanteras. Stadsnätsföreningen deltar aktivt i arbetet.

Bredbandsforum

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och bidrar till målen i strategin uppnås. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad. Forumet äre en viktig mötesplats, en arena för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden.

Bredbandsforum tillsattes i mars 2010, av den dåvarande regeringen.  och rapporterar till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). IT-minister Mehmet Kaplan är styrgruppens ordförande och utser styrgruppens ledamöter. Styrgruppen består av nyckelaktörer som är viktiga för strategins genomförande. Det är sammanlagt 16 organisationer som är representerade i styrgruppen och Stadsnätsföreningen är en av dem. Styrgruppen ansvarar för att identifiera områden för insatser och för att tillsätta arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp ska fokusera på en särskild prioriterad sakfråga under en begränsad tid.

Läs mer om Bredbandsforum

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är centrala för Bredbandsforums arbete. Det är i arbetsgrupperna som fokusering sker genom att enskilda sakfrågor belyses och diskuteras från olika perspektiv. Det bidrar till ökad samsyn och bättre förutsättningar för genomförande genom de gemensamma förslag gruppen lägger.

Landsbygdsgruppen

Bredbandsforums Landsbygdsgrupp påbörjade sitt arbete i juni 2017. Regeringen har ställt upp målsättningen att alla i Sverige ska kunna koppla upp sig. För landsbygden innebär detta en särskild utmaning eftersom de kommersiella förutsättningarna för utbyggnad är sämre. Det finns därför behov av en vägledning för hur målsättningarna ska kunna nås. Landsbygdsgruppen leds av Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen. Gruppen slutrapporterade i februari 2018.

De tre senaste arbetsgruppernas resultat:

Bredbandsforums Nystartsgrupp påbörjade sitt arbete juni 2016- med att identifiera och prioritera de utmaningar som försvårar för hushållen och företagen i Sverige att få tillgång till framtidssäkert bredband. slutrapportering skedde juni 2017. På sju olika områden har gruppen nu identifierat konkreta utmaningar, möjliga förändringar och förbättringar, och förslag på hur utmaningarna kan mötas, och förändringarna genomföras.

Bredbandsforums Praktikfallsgrupp påbörjade sitt arbete oktober 2015 -med att undersöka e-hälsoområdet och identifiera utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur. Slutrapportering skedde maj 2016. Arbetsgruppen har överlämnat ett antal förslag för ökad samverkan och tydlighet på området till Bredbandsforums styrgrupp.

Bredbandsforums Villagrupp påbörjade sitt arbete Juni 2014 – en arbetsgrupp som ska ta ett helhetsgrepp om villamarknaden, föreslå lösningar och förbättra kommunikationen med konsumenterna. Slutrapportering skedde i maj 2015.

Äldre arbetsgrupper

På Bredbandsforums hemsida finns alla arbetsgruppernas arbete och resultat samlat. Det finns mycket bra och nyttig information.

Mandatgruppen (AG XI), Robusthet II – lösningar för robustare kommunikation (AG X), Mobilt bredband i hela landet (IX),
Byanätsgruppen (AG VIII), Robusthetsgruppen (AG VII), Kommungruppen (AG VI), Stöd- och strategigruppen (AG V), Undanröjande av identifierade hinder (AG IV), Nytta med bredband (AG III), Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet (AG II) och Finansieringsmöjligheter för bredband (AG I)