Dataskydd

Så här hanterar Stadsnätsföreningen dina personuppgifter.

Dataskydd - personuppgiftspolicy

I samband med att du blir medlem i Svenska Stadsnätsföreningen förser du föreningen med vissa personuppgifter. Nedan beskrivs hur Stadsnätsföreningen använder, lagrar och på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter hanterar Stadsnätsföreningen?

De personuppgifter som Stadsnätsföreningen samlar in om dig utgörs av kontaktpersonsuppgifter och är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, funktion på medlemsföretaget.

Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för "särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål." Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att Stadsnätsföreningen lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

  • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
  • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),
  • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Svenska Stadsnätsföreningen och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
  • i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att Stadsnätsföreningen ska kunna hantera ditt medlemskap och tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver föreningen behandla och hantera dina personuppgifter.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål Stadsnätsföreningen behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund föreningen gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer Stadsnätsföreningen att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

 

Tillhandahållande av Stadsnätsföreningens tjänster

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kontaktperson på medlemsföretaget, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av Stadsnätföreningens tjänsteutbud – till exempel för att säkerställa drift och support av våra tjänster och för att koppla fram ett samtal eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar oss i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsterna men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden.

 

Annan kommunikation om tjänster

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar av tjänsterna för att din tjänst ska fungera så bra som möjligt. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som medlem informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet.

 

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Ändamål

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster och produkter för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (Kontaktuppgifter) och Berättigat intresse

Efterlevnad av lagar

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen

 

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir medlem hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kontaktuppgifter så länge som du är medlem hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 24 månader från kontakten.

De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.
Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. 

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsanalysföretag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

  

   

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis kontaktuppgifter. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig.
Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet "Dataskydd - Registerutdrag".

 

Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.
Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina personuppgifter så länge som företaget du arbetar för är medlem hos oss. När medlemskapet upphör raderas de (eller anonymiseras) inom 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som medlem har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas.

I följande fall måste personuppgifter raderas:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
  • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.


Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Svenska Stadsnätsföreningens servicebolag AB
Svenska Stadsnätsföreningen service AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Svenska Stadsnätsföreningens Service AB är också personuppgiftsansvarig för den ideella föreningen Svenska Stadsnätsföreningen. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Svenska Stadsnätsföreningen Servicebolag AB
(org. nr. 556667–6076)
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Telefon: 08-21 49 30

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Svenska Stadsnätsföreningens servicebolag AB är Robert Wälikangas. Dataskyddsombudet nås på e-postadress dataskyddsombud@ssnf.org.

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta oss via formuläret på denna hemsida.

 

Vad vill du ha hjälp med?

Fyll i formuläret nedan.

DATASKYDD

Jag vill

 

Dina kontaktuppgifter