Organisation

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation.

Stadsnätsföreningen organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Svenska Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet, vilket innebär att säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och säkerställa god konkurrens i nätet.

Vision och värdegrund

Stadsnätsföreningens vision och värdegrund.

Kontakt

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Stadsnätsföreningen

Nästa Årsmöte 2019

Den 19 mars i Göteborg. Här finns handlingar, rösträttsbevis etc. (endast för medlemmar)

Styrelsen

Vilka är med i Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Stadgar

Stadsnätsföreningens stadgar

Valberedningen