Organisation

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation.

Stadsnätsföreningen organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Svenska Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet, vilket innebär att säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och säkerställa god konkurrens i nätet.

Vision och värdegrund

Stadsnätsföreningen har en ny vision och värdegrund. Förändringen kommer att få genomslag 2017.

Kansliet

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på Svenska Stadsnätsföreningen

Styrelsen

Vilka är med i Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?

Stadgar

Stadsnätsföreningens stadgar

Årsmöte

Här finns fakta om årsmötet. Handlingar, rösträttsbevis etc. Läs om extra årsmötet i oktober.

Valberedningen