Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2018. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen. 

 

 

Pågående: Remiss 2 Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Justitiedepartementet har skickat ut SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet på  remiss. 

Utredningens uppdrag har varit att göra de svenska reglerna förenliga med EU-rätten. Uppdraget har inrymt överväganden inom ett mycket komplext område, både juridiskt och tekniskt. Det har dessutom utförts under stor skyndsamhet eftersom det har varit angeläget att snabbt få en reglering på plats som är förenlig med de uttalanden som EU-domstolen gjort i Tele2-domen.  Förslagen i betänkandet ska träda i kraft den 1 december 2018.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 januari 2018.

Remissvar till Stadsnätsföreningen bör ha inkommit senast den 10 januari 2018, skicka dina synpunkter till Stadsnätsföreningen

 

Remiss 1 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. Utredningen ska i denna del, med beaktande av behovet av att kunna överblicka kommunens eller landstingets organisation, utreda möjligheterna att utvidga och förenkla möjligheterna till avtalssamverkan. Utredningen ska härvid utreda förutsättningarna att införa bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan respektive avtalssamverkan i ärenden som avser myndighetsutövning. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

 

Stadsnätsföreningens remissvar - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2015