Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2020. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här

2020

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SoU 2020:8

Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.kapacitet att klara välfärdsuppdraget.

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SOU 2020:8

Stadsnätsföreningen Yttrande gällande kommunutredningen

_____________

Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016 19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Förslag till föreskrift dnr 3.1.16-178102019.pdf

Stadsnätsföreningens yttrande gällande Dnr 3.1.16-17810-2019 Jordbruksverket

_____________

Inhämtande av synpunkter på utkast till beslut om ändring av skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a)

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför härmed ett samråd avseende utkast till beslut att upphäva respektive ändra vissa skyldigheter som gäller för Telia enligt PTS beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) den 19 februari 2015 (dnr 11-9306) och beslut om ändringar avseende prisskyldighet den 18 september 2018 (dnr 17-8944). Detta innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut.

Stadsnätsföreningen samråd marknad 3a dnr 15_7200.pdf

_______________

Västerbottens regionala utvecklingsstrategi

Västerbottens utvecklingsstrategi (RUS) är en treårig process och skickades ut på remiss. Sista svarsdag 10 juni. 

Stadsnätsföreningens yttrande gällande Västerbottens regionala utvecklingsstrategi