Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2020. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här

 

_____________ 

Remiss 10 Call for inputs on views on the impact of 5G on regulation, and to the role of regulation in enabling the 5G ecosystem

konsultation som Berec (samarbetsorganet för de europeiska e-kom-regleringsmyndigheterna) har lanserat om 5G rubricerad ”Call for inputs on views on the impact of 5G on regulation, and to the role of regulation in enabling the 5G ecosystem”. 

Underlag: länk>>

Stadsnätsföreningens yttrande Call for input BERECverA.pdf

 

_____________ 

Remiss 9 PTS förslag till ändring av föreskrifter om krav på driftsäkerhet

I de befintliga föreskrifterna med krav på driftsäkerhet finns bl.a. bestämmelser om att tillhandahållare av nät och tjänster ska genomföra riskanalyser och vidta lämpliga skyddsåtgärder, samt vissa krav på rutiner för åtkomst och behörigheter. PTS föreskrifter är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2020.

Underlag

Stadsnätsföreingens yttrande .pdf

 

_____________ 

Remiss 8 Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation.

Underlag: 

Remissmissiv I2019_02319_D.pdf

PM Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.pdf

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 2 december 2019. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e‑post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till i.d.remisser@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2019/02319/D och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Stadsnätsföreningens yttrande_.pdf

 

_____________ 

Remiss 7 PTS förslag till föreskrifter vid användning av NAT-teknik PTS dnr 18-10969 

Förslag till föreskrifter om lagringsregler. Den 1 oktober började de nya reglerna gällande datalagring vid brottsbekämpning att gälla.  Post- och telestyrelsen, PTS, skickar ut ett förslag till föreskrifter om lagringsregler på remiss. PTS har tagit fram förslag till föreskrifter som förtydligar och klargör vilka andra uppgifter som är nödvändiga att lagra för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användningen av NAT-teknik för adressöversättning. Föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2020.

Stadsnätsföreningens yttrande .pdf

 

_____________ 

Remiss 6 PTS konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden 

PTS avser att genomföra en tilldelning av frekvensutrymme i 2,3- och 3,5 GHzbanden. PTS inriktning är även att tilldela frekvensutrymmet 3,7-3,8 GHz för lokala tillstånd. Vad gäller de lokala tillstånden pågår utredningar som syftar till att tillgodose behovet av lokala tillstånd på bästa sätt.

Underlag länk till PTS hemsida >>

Stadsnätsföreningens yttrande konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5-bandet.pdf

 

_____________ 

Remiss 5 Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning gällande bredbandsstödavgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd.

Frågorna riktas till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Förutom denna kommunikation har PTS gjort riktade utskick till de regionala bredbandskoordinatorerna, regionerna, stödansvariga på Jordbruksverket, länsstyrelserna och Tillväxtverket samt kontaktperson för bredband på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Länk till mer information och till frågorna

Stadsnätsföreningens yttrande PTS Bredbandsstöd DNR 19-7658  

 

_____________ 

Remiss 4 Utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) - dnr 15-7200

Telia fortsatt reglerad på marknad 3a

När det gäller marknad 3a (lokalt tillträde till nätinfrastruktur) konstaterar PTS att Telia har en särställning. Marknaden har i beslututkastet delats upp i  två separata nationella grossistmarknader; marknaden för lokalt tillträde till fibernät , samt marknaden för lokalt tillträde till kopparnät.

PTS analys visar att Telia har en ekonomisk särställning på båda delmarknaderna vilket innebär att en fortsatt nationell reglering är motiverad. Konkurrenssituationen är inte sådan på någon av marknaderna att myndigheten finner skäl att avgränsa lokala eller regionala delmarknader.

De nu föreslagna skyldigheterna för Telia innebär bland annat att bolaget ska:

  • Tillhandahålla fysiskt tillträde och samlokalisering
  • Tillämpa kostnadsorienterade priser
  • Tillämpa icke-diskriminerande villkor
  • Möjliggöra operatörsbyte

Marknad 3b fortsätter vara oreglerad

På marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur konstaterar PTS att konkurrenssituationen är fortsatt god. PTS finner inte skäl att göra en annan bedömning än att marknaden för centralt tillträde fortsatt bör vara oreglerad.

Länk till PTS dokument 

Stadsnätsföreningens yttrande dnr 15-720 .pdf

  

 _____________ 

Remiss 3 SOU 2018:92 Frekvenser i samhällets tjänst

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. De flesta förslagen kan hanteras separat eller tillsammans som en helhet. Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt. Länk till rapporten.

Stadsnätsföreningens yttrande.pdf

 

 _____________ 

Remiss 2  Ändring av föreskrift 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket har skickat ut en remiss, ändring av föreskrift 2016:19 om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Remissunderlaget: 

190304_Särskild konsekvensanalys.pdf

190425_2019-xx Konsekvensutredning_remiss.pdf

190425_Föreskriftsändring 2019-xx_remiss.pdf

Missiv_remiss_föreskriftsändring 2019xx.docx

 

Remissvar 2:1 Stadsnätsföreningens yttrande  dnr 3.1.16-18448.

Remissvar 2:2 Stadsnätsföreningens Yttrande DNR 3116-18448  

   

 _____________

Remiss 1  Tyck till om PTS nya kommunvägledning

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett förslag på vägledning kring kommuners agerande på bredbandsmarknaderna.

PTS har tagit fram en vägledning som baseras på slutsatserna i rapporten Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. I vägledningen lyfts bland annat följande:

  • En kommunal bredbandsstrategi är en framgångsfaktor och bör genomsyra alla kommunala verksamheter.
  • Konkurrens främjar utbyggnad och leder till lägre priser
  • Kommuner bör ha tydliga rutiner för åtkomst till mark och infrastruktur
  • Kommuner som äger fibernät bör ge tillträde på passiv nivå (svartfiber)

PTS Vägledning. pdf >>

Stadsnätsföreningens Remissvar dnr 1768914 2019-03-04.pdf