Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2018. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen. 

 

 

Remiss 8 Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

PTS efterfrågar marknadsaktörernas synpunkter inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden. Läs mer>>

Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

Svenska Stadsnätsföreningens svar på konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

 

Remiss 7  Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

Regionförbundet Kalmar har skickat ett förslag på ny bredbandsstrategi.

Stadsnätsföreningens yttrande över Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

 

 

Remiss 6 Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut. Efter ett andra samråd är det PTS styrelse som fattar slutliga beslut. Det beräknas tidigast ske under första kvartalet 2019.

PTS Hearing webbsändes och går att se i efterhand. Klicka här för att komma till webbsändningen.

Underlag finns här >>

 

Stadsnätsföreningens remissvar - Samråd marknad 3a 2018-09-07 Stadsnätsföreningen.pdf

Andra operatörers remissvar

   

Remiss 5 Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

PTS har till uppgift att arbeta för säkrare elektroniska kommunikationer i fred, kris och under höjd beredskap. Operatörer och andra företag bygger in grund­ läggande nätsäkerhet i sina system utifrån kommersiella grunder, eller utifrån krav i bland annat lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och PTS föreskrifter om krav på driftssäkerhet (PTSFS 2015:2, nedan driftsäker­ hetsföreskrifterna).

Robusthetsåtgärdernas syfte är att skapa ett skydd som inte kan motiveras av kommersiella intressen och där risken är stor att nödvändiga investeringar inte genomförs om ansvaret för att uppnå den behövliga skyddsnivån ligger hos operatörerna. 

I de situationer där upphandling inte är möjligt utför PTS  åtgärden genom att bidrag lämnas till en specifik aktör som har rådighet över den anläggning som omfattas av åtgärden. Ett bidrag får dock inte lämnas om det kan bedömas utgöra otillåtet statsstöd. Inför tilldelning av medel för robust­ hetsåtgärder måste PTS därför alltid utreda om bidraget kan utgöra otillåtet statsstöd.

Förslaget om en förordning syftar till att  få ett tydligt regelverk som effektiviserar myndighetens hantering av stöd i enlighet med EU:s bestäm­ melser om statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Underlag

Remissvar, senast 25 april 2018 till Näringsdepartementet. 

 Stadsnätsföreningens remissvar - Förslag till förordning om statligt stöd

 

Remiss 4 Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a

 PTS vill ha in synpunkter på dokumentation och kalkylmodell. Detta i syfte att nå en så hög kvalitet som möjligt i de slutversioner som sedan ska ligga till grund för PTS arbete med sin kalkylmodell för det fasta nätet. Efter att synpunkter inkommit kommer PTS göra en samlad bedömning och överväga eventuella förändringar i kalkylmodell och övrig dokumentation innan slutliga versioner fastställs. 

  • Underlag: Kalkylmodellen och dokumentation finns att hämta på PTS hemsida, följ länken >>

Remissvar, senaste 23 mars 2018 till PTS. 

Stadsnätsföreningen remissvar - Kalkylmodellen för fasta nätet pdf

 

 

Remiss 3 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet SOU 2017:89

Utredningen har studerat:

  • vilket behov de brottsbekämpande myndigheterna har av hemlig dataavläsning,
  • undersökt om hemlig dataavläsning skulle vara en effektiv metod för att bekämpa terroristbrottslighet och andra allvarliga brott,
  • klargjort om intresset av att upprätthålla ett starkt skydd för den personliga integriteten ger utrymme för att tillåta hemlig dataavläsning,
  • analyserat om det är lämpligt att införa hemlig dataavläsning som ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel, och
  • lämna fullständiga förslag till författningsändringar eller andra förändringar oavsett vad analysen föranleder.

Underlag: Hemlig dataavläsning SOU 2017:89.pdf

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 6 mars 2018.

Stadsnätsföreningens remissvar- Hemlig dataavläsning 

 

Remiss 2 Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Justitiedepartementet har skickat ut SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet på  remiss. 

Utredningens uppdrag har varit att göra de svenska reglerna förenliga med EU-rätten. Uppdraget har inrymt överväganden inom ett mycket komplext område, både juridiskt och tekniskt. Det har dessutom utförts under stor skyndsamhet eftersom det har varit angeläget att snabbt få en reglering på plats som är förenlig med de uttalanden som EU-domstolen gjort i Tele2-domen.  Förslagen i betänkandet ska träda i kraft den 1 december 2018.

 

Stadsnätsföreningens remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (pdf)

 

Remiss 1 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. Utredningen ska i denna del, med beaktande av behovet av att kunna överblicka kommunens eller landstingets organisation, utreda möjligheterna att utvidga och förenkla möjligheterna till avtalssamverkan. Utredningen ska härvid utreda förutsättningarna att införa bestämmelser om en generell rätt till avtalssamverkan respektive avtalssamverkan i ärenden som avser myndighetsutövning. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

 

Stadsnätsföreningens remissvar - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2015

 

PTS bjuder in till hearing/webinarium

Berörda parter har möjighet att lyssna och ställa frågor till PTS med avseende till marknad 3a och 3b.

Datum: den 30 augusti
Tid: kl.13.00
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre (SWCC).

Anmäl dig via mail här>> 
(Senast 25 juli 2018.)

 

CAMILLA JÖNSSON

Sakkunnig samhälle och politik
camilla.jonsson(at)ssnf.org
Tel : +46 8 214 931 
Mobil: +46 (0)76 110 64 71