Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2017. Vid varje remiss finns viktig informatio såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen. 

 

 

Pågående: Remiss 7 Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Justitiedepartementet har skickat ut SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet på  remiss. 

Utredningens uppdrag har varit att göra de svenska reglerna förenliga med EU-rätten. Uppdraget har inrymt överväganden inom ett mycket komplext område, både juridiskt och tekniskt. Det har dessutom utförts under stor skyndsamhet eftersom det har varit angeläget att snabbt få en reglering på plats som är förenlig med de uttalanden som EU-domstolen gjort i Tele2-domen.  Förslagen i betänkandet ska träda i kraft den 1 december 2018.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 januari 2018.

Remissvar till Stadsnätsföreningen bör ha inkommit senast den 10 januari 2018, skicka dina synpunkter till Stadsnätsföreningen

 

Remiss 6  Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS har skickat ut ett samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a. 

Underlag:

 

Stadsnätsföreningens remissvar-Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet 

 

Remiss 5 Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som till utformning och innehåll ligger nära NIS-direktivet.

Regelverket ska tillämpas endast på sådana leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster som omfattas av direktivet. I den utsträckning det finns bestämmelser om säkerhetskrav eller incidentrapporteringskrav på de aktuella leverantörerna i annan lag som minst motsvarar bestämmelserna i den föreslagna lagen ska emellertid de bestämmelserna tillämpas.

Underlag: Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36), Pdf SOU 2017:36

 

Stadsnätsföreningens remissvar - remissyttrandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)pdf

 

Remiss 4 Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

PTS inhämtar synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b. 

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet2 . Marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) avser virtuellt, icke-fysiskt tillträde i grossistledet med regional eller nationell tillträdespunkt till fasta nät.

Underlag: 

Stadsnätsföreningens remissvar- Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

English - Response to the consultation regarding the proposed market definition of markets 3a and 3b.pdf

 

 

Remiss 3  The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

Stadsnätsföreningen skickade in våra synpunkter till EU-kommissionen gällande rådande förslag till nytt ramverk för elektroniska kommunikationer.

Stadsnätsföreningens - The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

 

Remiss 2 Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen (PTS)

PTS har nu tagit fram ett förslag om hur den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen ska fördelas mellan de som är skyldiga att betala avgift och ger nu marknadens aktörer tillfälle att kommentera förslaget.

Underlag: Remiss-avgift-u-lagen-mars2017.pdf

 

 Stadnätsföreningens remissvar - avgift för tvistlösning och tillsyn.pdf

 

 

Remiss 1  Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

I betänkandet ger landsbygdskommittén förslag på 75 åtgärder för landsbygdens framtid. Detta har nu skickats ut på remiss till berörda myndigheter och intresseorganisationer.Remissvaren ska vara inlämnade senast 22 mars och därefter fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag på proposition som kommer att lämnas in till riksdagen under våren 2018.

Underlag:

För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande i korthet

 

Stadsnätsföreningens remissvar - Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

 

 

 

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2015