Arkiv

Arkivet för Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2018

2018

Region Örebro Läns förslag på ny handlingsplan för bredband

Svenska Stadsnätsföreningens svar

 

Konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

PTS efterfrågar marknadsaktörernas synpunkter inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden. Läs mer>>

Svenska Stadsnätsföreningens svar på konsultation avseende tilldelning i 2,3 och 3,5 GHz-banden.

 

Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

Stadsnätsföreningens yttrande över Regionförbundet Kalmars förslag på ny bredbandsstrategi

 

 

Remiss 6 Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning, trekriterietest och SMP-bedömning för lokalt tillträde

PTS Hearing webbsändes och går att se i efterhand. Klicka här för att komma till webbsändningen.

Underlag finns här >>

Stadsnätsföreningens remissvar - Samråd marknad 3a 2018-09-07 Stadsnätsföreningen.pdf

Andra operatörers remissvar

   

Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Underlag

 Stadsnätsföreningens remissvar - Förslag till förordning om statligt stöd

 

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a

Underlag: Kalkylmodellen och dokumentation finns att hämta på PTS hemsida, följ länken >>

Stadsnätsföreningen remissvar - Kalkylmodellen för fasta nätet pdf

  

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet SOU 2017:89

Underlag: Hemlig dataavläsning SOU 2017:89.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar- Hemlig dataavläsning 

 

Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Underlag: SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet (pdf)

 Stadsnätsföreningens remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (pdf)

 

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Underlag SoU En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 2017:77

 Stadsnätsföreningens remissvar - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

 

 

2017

Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet (sommaren 2017)

 Stadsnätsföreningens remissvar-Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet 

 

Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Underlag: Betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36), Pdf SOU 2017:36

 Stadsnätsföreningens remissvar - remissyttrandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)pdf

 

Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

Underlag: 

Stadsnätsföreningens remissvar- Inhämtande av synpunkter på förslag till marknadsavgränsning på marknad 3a och 3b

English - Response to the consultation regarding the proposed market definition of markets 3a and 3b.pdf

  

The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

Stadsnätsföreningen skickade in våra synpunkter till EU-kommissionen gällande rådande förslag till nytt ramverk för elektroniska kommunikationer.

Stadsnätsföreningens - The Swedish Local Fibre Association Position Paper on the European Electronic Communications Code

 

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen (PTS)

Underlag: Remiss-avgift-u-lagen-mars2017.pdf

 Stadnätsföreningens remissvar - avgift för tvistlösning och tillsyn.pdf

 

Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

Underlag: För Sveriges landsbygder –en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande i korthet

 

Stadsnätsföreningens remissvar - Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

 

 

 2016

Stadsnätsföreningens remissvar - Översyn av det EU-regelverk som styr den elektroniska kommunikationssektorn.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar - Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet.pdf

Stadsnätsföreningens remissvar - Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.pdf

SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet” med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.  Enligt SKL har det successivt framkommit att kommunala investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Nyligen presenterades en OECD-rapport med denna slutsats. I och med det väljer SKL att säga upp överenskommelsen eftersom den anger att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät, och att kommuner endast ska träda in när "kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger. SKL anser att bredbandsnäten, både de lokala och de nationella som binder ihop de lokala, gör störst samhällsnytta när de är offentligt ägda. läs mer

Stadsnätsföreningens remissvar Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:01.pdf

 2015

SSNf Remissvar En strategi för en inre digital marknad i Europa D2015_267_FIM 2015-09-18.pdf

SSNf remissvar Datalagring och integritet, SOU 2015_31.pdf

SSNF REmissvar N2015-2228-ITP Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.pdf

(Läs historien av Grävdirektivet här)

SSNf kompletteringar - PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet Dnr 14-13006 del 2.pdf

SSNf Remissvar PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet Dnr 14-13006 Del 1.pdf

 

2014

SSNf Yttrande - samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (PTS) Dnr:11-9306, 11-9313
14-1253  2014 11 24.pdf

SSNf Remissvar Bredband för Sverige i framtiden - SOU 2014_21

SSNf remissvar Skyldigheter på marknaden för nätinfrastrukturtillträde (PTS) Dnr: 11-9306, 14-1253.pdf

SSNfs Yttrande NIT 2014-03-07 Nätinfrastrukturtillträde (även kallad fiberregleringen). Samråd.pdf

2013

SSNf Remissvar Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation, lagändringsförslag..pdf

SSNf Remissvar N2013-4192-ITP -TSM Åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent..pdf

SSNf Remissvar kostnadsberäkning driftsäkerhetsföreskrift.pdf

SSNF Yttrande N2013 2375 ITP Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation..pdf

SSNf Comments Re EU proposal for high-speed networks - june 2013.pdf

SSNfs Remissvar BIT 20131014.pdf

SSNfs Remissvar NIT 20130919 Nätinfrastrukturtillträde (även kallad fiberregleringen). första samråd.pdf

 

2012

SSNf remissvar SSNf Substitutionsanalys marknad 4 och 5.pdf

SSNf remissvar Andra samråd avseende marknaderna för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.pdf

SSNf Remissvar Förslag till föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar och integritetsincidenter, 2012-01-09..pdf

SSNf Remissvar N2012 1656 ITP ändrade regler för prisreglering.pdf

SSNf Remissvar PTS Kanalisationsrapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. 2012-06-25..pdf

SSNf Remissvar SSNf Substitutionsanalys marknad 4 och 5.pdf

SSNf remissvar säkerhet samt ersättning vid förfråga datalagaring PTS Dnr 12 4585.pdf

 

2000- 2011

2011 SSNf Remissvar LRIC 2011-02-22.pdf

2011 SSNf Remissvar N2011_5286_ITP Remissinstans nr 31.pdf

 

2010 SSNf Remissvar TeliaSoneras externa referenserbjudande för koppar och fiber.pdf

2010 SSNF Remissvar PTS rapport Öppna nät och tjänster.pdf

2010 SSNf Remissvar PM samhällsomfattande tjänster N2009_9769_ITP.pdf

2010 SSNF Remissvar Bättre regler för elektroniska kommunikationer.pdf

 

2009 SSNf Remissvar ny plan- och bygglag samt förslag till ändring i anläggningslagen.pdf

2009 SSSNf Remissvar gällande kommissionens meddelande KOM2008-572.pdf

2009 SSNF Remissvar Promemorian Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.pdf

2009 SSNf Remissvar PTS Strategisk Agenda.pdf

2009 SSNf Remissvar Remittering av promemoria om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare mm.pdf

2009 SSNf Remissvar Remittering av promemoria om ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare mm.pdf

2009 SSNF Remissvar SOU 2008_116 Ny radio- och TV-lag.pdf

2009 SSNf Remissvar SOU 2009_31 Effektiva transporter och samhällsbyggande.pdf

2009 SSNF Remissvar Tillämpning av statligt stöd.pdf

2009 SSNf Remissvar PTS Strategisk agenda 2010.pdf

 

2008 SSNf Remissvar SOU 2008_7 Remissbetänkande av Effektivare signaler.pdf

2008 SSNf Remissvar avseende betänkande av Public service-utredningen.pdf

2008 SSNf Remissvar avseende Konkurrensverkets förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige.pdf

2008 SSNF Remissvar avseende PTS förslag till föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst..pdf

2008 SSNf Remissvar PTS Rapport LEK, 081215.pdf

2008 SSNf Remissvar SOU 2008_40 Betänkande Bredband 2013.pdf

 

2007 SSNf Remissvar SOU 2007_76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning.pdf

2007 SSNf Remissvar SoU 2007_47 IT-standardiseringens betänkande.pdf

2007 SSNf Remissvar PTS-ER-2007_18 PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation.pdf

2007 SSNf Remissvar N2007_5409_FIN Tid och Frekvens.pdf

2007 SSNf Remissvar Ku2007_1853 Kriminalisering av privat olovig hantering av avkodningsutrustning.pdf

2007 SSNf Remissvar avseende Ju 2007_7579_L5 skärpt lagstiftning barnpornografi.pdf

2007 SSNf Remissvar Användingen av frekvensutrymme efter analoga markbunda tv-sädndning Näringsdepartementet.pdf

2007 SSNf Remissvar till PTS ang LLUB.pdf

2007 SSNf Remissvar Samhällsviktiga användares behov av prioritetsfunktioner i elektroniska kommunikationer..pdf

2007 SSNf Remissvar Ny modell för Bredskapsavgift 07.pdf

 

2006 Remissvar Samråd om tillgång till TeliaSoneras koppartråd (2006).pdf

 

2005 Remissvar Post- och telestyrelsen förslag till införande av prioritet i telenätet.pdf

2005 Remissvar En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Ds 2005_30.pdf

 

2004 Remissvar PTS förslag till beslut på marknaderna för LLUB och bredbandstillträde i form av bitströmstillträde. 2004.pdf

2004 Remissvar Guideline för samhällsviktiga användare 2004.pdf

 

2003 Remissvar Hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning 2003.pdf

 

2002 Remissvar Bredband hela landet 2002-78.pdf

2002 Remissvar Bredbandsnät i hela landet SOU 2002-78 del 2.pdf

2002 Remissvar Bredbandsnät i hela landet SOU 2002-78 del 1.pdf

2002 Remissvar Betänkandet IT stomnät till vissa kommuner SOU2002-55.pdf

2000 Remissvar Infrastruktur för stad och land 2000-111.pdf