Historien om grävdirektivet

Detta lagförslag har sitt ursprung från det så kallade "Grävdirektivet" (2013) sedemera 2014/61/EU av den 15 maj 2014, dvs Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Här finns lite historik kring direktivet:

Vad har hänt?

2013-06-03 Stadsnätsföreningen skickade in ett remissvar i juni till kommissionen, länk till dokumentet.

2013-06-03 Våra synpunkter skickades in till Näringsdepartementet, länk till dokumentet.

2013-11-18 Vi har också medverkat i en debattartikel tillsammans med SABO. Länk till artikeln

2014-05-23 Vi deltog på Näringsdepartementets hearing om Grävdirektivets implementerande i svensk lag.

2015 skickades lagförslaget Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät ut på remiss av Näringsdepartementet, se dokument.

2015-06-05 Stadsnätsförenignens remissvar lagförlaget Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Se vårt remissvar.

2015 juni Alla remissinstansernas remissvar på lagförslaget. Se regeringskansliets hemsida.

2015-11-19 skickade Regeringen en lagrådsremiss till lagrådet, Länk till dokumentet.

  • Regeringen skickade förslaget på lagrådsremiss, där Lagrådet granskar förslaget så att det inte strider mot någon annan lag.
  • Regeringen bearbetade därefter förslaget och lämnade en proposition till riksdagen.
  • Ett av riksdagens utskott får lämna synpunkter på förslaget (utskottsbetänkande).
  • Därefter röstar Riksdagen. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas en ny lag i Svensk författningssamling, SFS.

2016-07-01 Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen) trädde ikraft. ch ger bredbandsutbyggare rättigheter och nätinnehavare en rad skyldigheter. Lagen anger exempelvis att nätinnehavare är skyldiga, att på begäran, lämna information om infrastruktur och medge tillträde till infrastruktur. Lagen berör även myndigheter och fastighetsägare. länk till lagen