Stadsnätsföreningen

Vision och värdegrund

Svenska Stadsnätsföreningens vision och värdegrund.

Föreningens vision

Stadsnätens gemensamma infrastruktur möjliggör ett tryggt digitaliserat Sverige för allt och alla.

Visionen uppdaterades vid föreningen årsmöte 2023.

 

Föreningens värdegrund - vad vi står för

Föreningens värdegrund är dess interna kompass. Den beskriver de värderingar och etiska grundvalar föreningen står för.

En medlem ställer sig bakom värdegrunden och förhåller sig aktiv till den i sin verksamhet.

En associerad medlem stödjer föreningens värdegrund.Öppenhet


Valfrihet och konkurrensneutralitet

Föreningen och dess medlemmar verkar för att den fiberbaserade infrastrukturen, på såväl passiv som aktiv nivå, tillhandahålls på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor, så att en enskild kund eller aktör varken gynnas eller missgynnas. Föreningen och dess medlemmar värnar också om kundernas valfrihet.

Transparens och likabehandling

Föreningen verkar för att stadsnät, såväl offentligt ägda som privata, är en del av marknaden. Föreningen verkar också för att transparens och likabehandling tillämpas samt att medlemmarna respekterar varandra och använder affärsetiska metoder.

Samverkan

Föreningen verkar för att stödja medlemmar med endast ett lokalt eller regionalt verksamhetsområde. Som ett led i det arbetet är föreningen med och tar fram branschstandarder, ger rekommendationer eller skapar annan samverkan som gör att medlemmarna kan verka på ett effektivt sätt på sin lokala eller regionala marknad i en allt tydligare globalisering.

Föreningen verkar också för att skapa samverkan med förtroendevalda, näringsliv, organisationer och andra relevanta aktörer för att öka förståelsen för medlemmarnas verksamhet samt behovet av digita liseringen.Digitalisering


Robust infrastruktur

Föreningen driver ett aktivt utvecklingsarbete för att stödja medlemmarnas långsiktiga förmåga att bygga upp och utveckla en infrastruktur för att vara en del av samhällets digitalisering.

Medlemmarna arbetar med att utveckla sina egna nät till att vara robusta för att leva upp till kraven på samhällskritisk infrastruktur.

Hållbar utveckling

Föreningen och dess medlemmar har en unik förståelse och kunskap i frågor om fiberbaserad infrastruktur och dess påverkan på digitaliseringen.

Föreningen är drivande för samhällets hållbara utveckling genom att visa på digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att visa på möjlig utveckling, ta fram analyser och att driva debatten på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

Välfärd

En stor andel av medlemmarna har en offentlig ägare eller avtal med sådan, vilket gör det naturligt för föreningen att engageras i utvecklingen av välfärdens digitalisering. Det handlar om tillämpningar inom den offentliga sektorns olika delar, exempelvis skola, vård, omsorg, kultur och idrott.

Föreningen ser det som viktigt att med digitaliseringens hjälp skapa en trygg välfärd samtidigt som det möjliggör nya affärer för medlemmarna.Samhällsnytta


Långsiktighet och uthållighet

Föreningen stödjer sina medlemmar i deras uppdrag att bygga fiberbaserad infrastruktur för det digitaliserade samhället. Medlemmarna bör visa långsiktighet och uthållighet i sina satsningar. Med långsiktighet menas att medlemmen ser tillväxt och/eller långsiktig nytta framför kortsiktighet. Med uthållighet menas medlemmens förmåga att vara uthållig i sin ambition att sörja för hela samhällets behov av fiberbaserad infrastruktur för att klara digitaliseringen.

Innanförskap

Föreningen och medlemmarna arbetar för att alla ska få möjlighet att vara med på digitaliseringsresan. Samhället befinner sig i en stor förändring och föreningen verkar för att minimera ett digitalt utanförskap.

Det handlar om att arbeta fram konstruktiva lösningar i samverkan med förtroendevalda, myndigheter och andra aktörer. Det handlar också om att utveckla engagemanget för de grupper som har svårt att ta till sig digitaliseringen.

Helhet

Helhet för föreningen är att väga in samhällsnyttan i olika situationer även om det innebär att enskilda medlemmar inte alltid gynnas av det. Att vara samhällsnyttig handlar om att medlemmen ser helheten genom att balansera samhällsnytta och lönsamma affärer.

Värdegrunden beslutades vid ett årsmöte 2016. 

 

Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration

Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.