Kommentar: Sverige har fått en ny bredbandsstrategi

Sverige har fått en ny bredbandsstrategi som innehåller flera viktiga nyheter. Regeringen lovar bredband till alla senast 2025 och för att nå det målet tydliggörs att stadsnäten har en självklar och viktig roll på den svenska bredbandsmarknaden.

Detta är glädjande nyheter. Under de senaste åren har det kommit flera studier som pekar på hur stadsnäten är en garant för en fortsatt sund konkurrenssituation på bredbandsmarknaden. Även EU-kommissionen delar den här bilden och regeringens uttalanden om stadsnäten är därför ett viktig led i arbetet med att bygga ett bredbandsnät som kommer tjäna Sverige i dag så väl som i framtiden.

Sveriges nya bredbandsstrategi borgar sammantaget för att stadsnäten tillsammans med övriga marknadsaktörer ges de rätta förutsättningarna för att fortsätta arbetet med att bygga ut det svenska bredbandsnätet till landets hushåll och företag.

 

Bredbandsmålen

Den stora nyheten i regeringens bredbandsstrategi är att det statliga bredbandsmålet nu höjs till att 95 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2020. Fem år senare ska samtliga hushåll och företag omfattas av målet. Här ska regeringen och digitaliseringsministern Peter Eriksson ha en stor eloge för att de så tydligt lovar bredband till alla.


Stadsnäten

På ett tydligare sätt än dess föregångare, från 2009, fastslås det nu att stadsnäten är en aktör på marknaden. Strategin är också tydlig med vikten av att stadsnäten inte utnyttjar sin nära koppling till kommunen på ett otillbörligt sätt eller hindrar övriga marknadsaktörer i sitt arbete att bygga ut bredband.


Värdekedjan

Aktörerna på bredbandsmarknaden verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt slutkundsnivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå. I de allra flesta fallen är det avgörande för ett stadsnät (eller ett annat bredbandsnät) att hålla ihop grossistnivån för att skapa synergieffekter, volymfördelar och driftsäkerhet. Det har tidigare funnits en stor oro gällande skrivelser om på vilken nivå i värdekedjan som stadsnäten ska agera på. Föreningen har varit tydliga med att stadsnäten inte enbart kan agera på så kallad svartfibernivå utan även måste ges möjlighet att sälja grossisttjänster. Detta har vi nu fått gehör för. Strategin är också tydlig med att offentligt ägda aktörer inte ska verka på tjänstenivå (slutkundstjänster).


Lokaliseringsprincipen och stadsnätens roll

Bredbandsstrategin ger Post- och telestyrelsen, PTS, i tydligt uppdrag att göra en kartläggning och analysera vissa frågor om styrning av stadsnät, tillhandahållande och utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och därtill kopplade konkurrensförutsättningar. Regeringen ger också PTS i uppdrag att utreda om det är möjligt att göra undantag från lokaliseringsprincipen.


Robusta nät

I en tid då samhället är beroende av en fungerande bredbandsanslutning är arbetet med att bygga robust infrastruktur viktigare än någonsin. Här är regeringen tydlig med att branschen måste fortsätta arbeta med dessa frågor och driva på utvecklingen inom området. Som ni vet har Stadsnätsföreningen tagit en ledande roll i det nationella branschprojektet Robust Fiber. Detta arbete kommer vi givetvis att fortsätta.

 

Strategin i sin helhet hittar du här

Läs hela strategin