Svar till IT & Telekomföretagen

Med anledning IT & Telekomföretagens rapport, publicerad 30 november.

Kommunerna är inte ett generellt problem. Svenska Stadsnätsföreningen delar IT & Telekomföretagens syn att kommunerna ska tillämpa likabehandlingsprincipen. Frågan drivs redan i dag framgångsrikt inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Tack vare detta arbete följer i dag de allra flesta av landets 290 kommuner likabehandlingsprincipen.
Just därför vänder vi oss mot IT & Telekomföretagens försök att lyfta fram detta som ett generellt problem.

Verkligheten är istället att stadsnäten ofta har samma utmaningar som de privata aktörerna. Därför behövs fortsatta utbildningsinsatser för kommunerna. Men låt oss först slå fast att detta inte är något som gemene kommun sysslar med.

Det är viktigt att kritiken sätts i ett sammanhang. IT & Telekomföretagen är en medlemsorganisation där bland annat de aktörer som just nu är storspekulanter på landets kommunala stadsnät ingår. Sverige har en unik konkurrens som driver på utbyggnad och gör bredband billigare för kunderna.

Kommunikationsoperatör är inte en tjänst

IT & Telekomföretagen säger att kommunerna erbjuder tjänster utan konkurrensutsättning genom att tillhandahålla kommunikationsoperatörstjänster (KO). KO har utvecklats i stadsnätens regi för att möjliggöra mesta möjliga konkurrens, i alla led.

En KO är inte en enskild tjänst utan ett samlingsnamn för att sköta upp till tretton olika funktioner i ett öppet bredbandsnät. Några av dem kan göras på en övergripande central nivå medan flera av dem kräver lokal närvaro där nätet finns. Samtliga Sveriges stadsnät har själva säkerställt någon eller flera av de nödvändiga funktionerna för att skapa det öppna stadsnätet.

I hälften av fallen har stadsnät låtit en extern KO ta ett samlat grepp på flera av de 13 funktionerna, men aldrig samtliga funktioner. I de flesta fallen låter stadsnätet olika lokala, regionala eller nationella entreprenörer ta hand om funktionerna. IT & Telekomföretagen försöker måla upp en missvisande bild av hur de stora telekomoperatörerna missgynnas på bekostnad av kommunerna. Men verkligheten är att helt andra aktörer istället erbjuds ansvaret, ofta till lägre priser och med bättre lokal service för både kund och stadsnät.

I de fallen som IT & Telekomföretagen lyfter upp har stadsnäten tidigare haft extern KO men valt att göra större delar i egen regi då lösningen med helt extern KO inte fungerade på ett tillfredställande sätt för kunderna.

Sverige har en unik konkurrens som driver på utbyggnad och gör bredband billigare för kunderna

OECD har precis släppt en rapport där de lovordar Sveriges kommuner för deras framsynta satsningar på öppna lokala fibernät. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbygganden och pressar priserna.
Svenska Stadsnätföreningen har hela tiden hävdat att kombinationen med offentliga och privata aktörer är en framgångssaga för Sverige och vi efterfrågar nu en mer konstruktiv dialog om hur Sverige ska nå en hundraprocentig bredbandstäckning.

Läs IT & Telekomföretagens pm här