Lokaliseringsprincipen

Svenska Stadsnätsföreningen har under flera år drivit frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen. I dagsläget försvårar den nuvarande lagstiftningen stadsnät från att bygga ut bredband till närliggande kommuner.

Enligt Stadsnätsföreningens beräkningar går 150 000 hushåll och företag miste om snabbt bredband till följd av lokaliseringsprincipen, vilket i sin tur hämmar samhällets digitaliseringsomställning. Ett undantag skulle underlätta för samarbete mellan kommunala stadsnät, öka driftsäkerheten i näten, gynna konkurrens på bredbandsmarknaden, kostnadseffektivisera utbyggnaden och möjliggöra att fler hushåll och företag får tillgång till snabbt och stabilt bredband.

Infrastrukturdepartementet skickade i december 2021 ut ett förslag på remiss som rör de kommunala stadsnätens möjligheter att samverka över kommungränserna. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.