Lagrådsremiss gällande undantag från lokaliseringsprincipen

31 maj 2022

Stadsnätsföreningen har drivit frågan om att göra det möjligt för kommunala stadsnät att bedriva bredbandsverksamhet också utanför sina kommungränser. Under förra året utredde Regeringskansliet frågan och tog också fram ett förslag till lagändring som sedan skickats ut på remiss.

Många stadsnät och andra intressenter besvarade remissen och regeringen har nu beslutat för att skicka lagförslaget vidare till Lagrådet. Lagrådet är en instans som granskar och yttrar sig över lagförslag på begäran av Regeringen. När granskningen är genomförd kan Regeringskansliet ta fram en proposition som riksdagen sedan kan fatta beslut om.

Det innebär sammanfattningsvis att mycket talar för att riksdagen kommer att kunna fatta beslut om ett undantag från lokaliseringsprincipen för stadsnät före sommaren. Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft 1 mars 2023.

Det förslag som nu skickas till Lagrådet är i stor utsträckning likt det förslag som också remitterades under början av 2022. Såväl Stadsnätsföreningen som många kommuner och stadsnät lyfte i sina remissvar fram önskemål om förändringar i förslaget för att ytterligare förbättra stadsnätens möjligheter att bidra till fiberutbyggnad i närliggande kommuner.

– Vi hade så klart hoppats på att regeringen skulle lyssna på alla de argument vi förde fram. Samtidigt ser vi ett förslag till undantag som vi bedömer kommer göra skillnad både i stadsnätens möjlighet att hjälpa sina grannkommuner men också i arbetet med att bygga mer redundanta nät. Det här är en fråga vi drivit under många år så det känns tillfredställande att det nu ser ut som att vi närmar oss ett riksdagsbeslut, säger Mikael Ek

Stadsnätsföreningen kommer att följa den fortsatta processen och när det finns ett beslut om ny lag kommer föreningen att anordna informationstillfällen för att mer utförligt beskriva lagändringen och hur den påverkas stadsnätens verksamhet.