Regeländring kan ge 150 000 fler anslutningar

Bredbandsutbyggnaden i Sverige går allt långsammare. Enligt statistik från Post- och telestyrelsens, PTS, mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 har utbyggnadstakten under två år minskat från 6 till drygt 3 procentenheter per år. I dagsläget har 80 procent av alla hushåll och företag tillgång till snabbt bredband, vilket är långt ifrån det nationella bredbandsmålet om att alla hushåll och företag ska få tillgång till en snabb uppkoppling senast år 2025. På landsbygden är situationen än mer alarmerande. Där har endast 48 procent av hushållen och företagen tillgång till snabbt bredband. Att inte ge hushåll och företag på landsbygden samma uppkopplingsmöjligheter som boende i tätorter riskerar att hämma hela samhällets digitalisering då företag och offentlig sektor inte kan digitalisera sina verksamheter fullt ut så länge delar av befolkningen inte har tillgång till en snabb uppkoppling.

Med anledning av att bredbandsutbyggnaden i Sverige har avtagit under de senaste åren anser Stadsnätsföreningen att det finns starka skäl till att undanta stadsnäten från lokaliseringsprincipen för att främja deras möjlighet att bidra till att nå det nationella bredbandsmålet. En undersökning som Stadsnätsföreningen har utfört bland sina medlemmar visar att stadsnäten skulle ha möjlighet att ansluta över 150 000 fler hushåll och företag fram till 2025 med en ändring i nuvarande lagstiftning. De tillfrågade stadsnäten anser även att 72 000 av dessa anslutningar skulle kunna genomföras utan ytterligare stödmedel.

 

”Att stadsnäten får bygga bredband utanför den egna kommunens geografiska gränser är en förutsättning för att alla i Sverige ska få tillgång till snabba uppkopplingar.”

- Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

Snabbare och billigare utbyggnad

Den återstående bredbandsutbyggnaden är en kostnadsmässig utmaning. Många av de hushåll och företag som ännu inte har tillgång till bredband befinner sig på landsbygden där kostnaderna för bredbandsutbyggnaden ökar på grund av avstånden mellan byggnaderna. Under de senaste åren har majoriteten av bredbandsaktörerna dragit ner på utbyggnadstakten och minskat sina investeringar, vilket går att läsa i PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020. Därtill bedömer PTS att utbyggnadstakten sannolikt kommer att avta ytterligare under de kommande åren.

Enligt PTS uppföljning av bredbandsstrategin 2020 var stadsnäten de som sammantaget investerade mest i bredbandsinfrastruktur, men på grund av nuvarande regelverk kan de inte nå sin fulla utbyggnads- och anslutningspotential. Därför är ett undantag från lokaliseringsprincipen nödvändigt då det skulle möjliggöra för stadsnäten att ansluta hushåll och företag i områden på andra sidan kommungränsen där utbyggnaden inte är lönsam för andra nätägare. Därmed skulle ett undantag resultera i en snabbare och mer kostnadseffektiv utbyggnad där befintlig infrastruktur nyttjas för att nå de hushåll och företag som ännu inte har tillgång till snabbt bredband.

 

Ökad driftsäkerhet och redundans i näten

I takt med samhällets digitalisering ökar också dess sårbarhet mot driftavbrott. För att minska riskerna för störningar och avbrott byggs redan i dag kritiska delar av näten samman så att driftavdelningen vid en eventuell störning ska kunna leda om kommunikationen i nätet. Ofta byggs näten samman med grannkommuner eller mellan residensstäder. Sådan utbyggnad är förenlig med dagens lagstiftning, men nätägaren är förhindrad att ansluta de hushåll och företag som passeras vid utbyggnaden då det skulle strida mot den så kallade lokaliseringsprincipen.

Redundansförbindelser innebär kostsamma investeringar och genomförs där behovet är som störst. Ett undantag från lokaliseringsprincipen, där stadsnäten också kan ansluta hushåll och företag de passerar, bedöms främja utbyggnaden av redundansnät då sådan utbyggnad kan medfinansieras av anslutningsintäkter från hushåll och företag som passeras på vägen. På så sätt främjas utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur till hushåll och företag samtidigt som säkerheten i näten ökar.

 

”För oss som kommunalägt bolag har lokaliseringsprincipen medfört ett försiktighetstänkande som hindrat samhällsekonomiskt lönsamma investeringar och samarbeten. Ett undantaget skulle ge oss möjlighet till att snabbare och mer kostnadseffektivt bygga ut stadsnätet och erbjuda fler kunder tillgång till ett robust och säkert fibernät.”

- Karl-Eddie Brattgjerd, fiberstrateg/planerare på Telge Nät

 

Främja sund konkurrens bland marknadens aktörer

Enligt PTS analys från 2018 om kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från lokaliseringsprincipen konstateras att konkurrens i form av antalet nätägare i en kommun har en positiv effekt på utbyggnadsgraden. Att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen, vilket skulle tillåta att fler nätägare verkar i en kommun, skulle därmed främja utbyggnadstakten och en sund konkurrens bland nätägarna. Därtill kan även kostnader för mobilaktörer som ska ansluta sina master komma att påverkas positivt om det finns flera aktörer att välja mellan vid en upphandling. På så sätt kan även utbyggnaden av mobilnätet och framtidens 5G-nät gynnas av ett undantag.