Så hämmar dagens regelverk utbyggnaden

Enligt lokaliseringsprincipen i kommunallagen, 2 kap 1 § KL, ska kommunens verksamhet vara knuten till det geografiska området eller invånarna i kommunen. En strikt tolkning av kommunallagen tillåter exempelvis inte att bredbandsutbyggnad till en ort på landsbygden sker från befintligt nät i grannkommunen, även om det är betydligt närmare och mer kostnadseffektivt än att ansluta sig till den egna kommunens bredbandsnät.

I Svenska Stadsnätsföreningens statistikrapport från 2020, Fakta om de svenska stadsnäten, ställdes frågan om vad lokaliseringsprincipen innebär i praktiken för stadsnäten i deras kommun. 53 procent av stadsnäten svarade att samarbeten med grannkommunen eller stadsnätet i grannkommunen uteblir. 58 procent av stadsnäten har tvingats att säga nej till utbyggnad till områden i grannkommunen. 25 procent anser att det i praktiken innebär att delar av deras kommuninvånare inte kommer att bli anslutna till bredband (se figur nedan).

Figur. Vad lokaliseringsprincipen innebär i praktiken för stadsnäten i deras kommun

imagew1vnt.png

 

Irrationella avgränsningar och höga kostnader

Regulatoriska begränsningar, som lokaliseringsprincipen, riskerar att försvåra nödvändiga samarbeten och effektiviseringar när det gäller både drift och utbyggnad av bredband. En kommun utgör inte nödvändigtvis ett rationellt område för avgränsning av ett nät. Av den anledningen finns redan undantag från lokaliseringsprincipen för annan samhällskritisk infrastruktur som elnät och fjärrvärmenät.

Att hålla fast vid de principer som i dag hindrar kommunöverskridande verksamhet riskerar att resultera i utebliven bredbandsutbyggnad i mer utmanade områden på grund av bristande möjlighet till samverkan och höga kostnader för utbyggnad. I PTS rapport om kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från lokaliseringsprincipen från 2018 bekräftas att kommuner och stadsnät begränsas av lokaliseringsprincipen gällande bredbandsfrågor om utbyggnad och samverkan. Ska de kommunala stadsnäten kunna fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden blir det allt viktigare att de kan bygga sina nät på det mest kostnadseffektiva sättet.

 

”Som det ser ut i dag så får vi ofta avböja anslutningsförfrågningar då fastigheten ligger på ”fel” sida av kommungränsen. Ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle tillåta oss att ansluta dessa fastigheter som andra nätägare inte har möjlighet till.”

- Christer Sjöstedt, fibersamordnare på Vimmerby Fibernät

 

Krångliga regler försvårar samarbete

Lokaliseringsprincipen innebär emellertid inte en absolut geografisk begränsning inom kommunen. Det är tillåtet för en kommun att erbjuda verksamhet utanför kommungränsen under förutsättning att verksamheten är till nytta för den egna kommunen och dess invånare. Ytterligare tillvägagångssätt för en kommun att kunna nå utanför kommungränsen är att tillsammans med en eller flera kommuner bilda ett kommunalförbund eller bolag. Båda tillvägagångssätten att bilda kommunalförbund och gemensamma bolag kräver emellertid beslut av respektive kommunfullmäktige, vilket försvårar både processen vid bildandet och driften av verksamheten över tid.