Stadsnäten deltog i krisövning för sektorn elektronisk kommunikation

6 maj 2022

Den 4–5 maj genomfördes Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation, där Stadsnätsföreningen tillsammans med ett antal stadsnät deltog.

Drygt 150 personer från nationella operatörer, myndigheter och lokala stadsnät deltog i övningen. Två viktiga samverkansforum som övades var Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, och Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SiSG.

Fokus för övningen var samverkan mellan de övande aktörerna, bland annat kring gemensam lägesbild, prioritering och samordning av förstärkningsresurser samt återställning av kommunikationsnät. Under övningen fick deltagarna även arbeta med frågor om missinformation och ryktesspridning som simulerades via media och sociala kanaler samt samverka kring gemensamma budskap. Scenariot omfattade både väder- och cyberrelaterade händelser i syfte att öva hantering av parallella händelser.

Telö 22 ingår i en serie av övningar som Post- och telestyrelsen, PTS, regelbundet genomför tillsammans med de större mobil- och bredbandsoperatörerna, Stadsnätsföreningen tillsammans med stadsnäten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Trafikverket. PTS framhåller att utbildning och gemensam övning är en viktig del i att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla elektroniska kommunikationer för ett tryggt och fungerande samhälle även när samhället utsätts för svåra påfrestningar.