Konkurrensverket har väckt talan mot Hässleholms kommun i Patent- och marknadsdomstolen – nu har dom fallit i målet

Domstolen har bedömt att Hässleholms kommun bland annat bedriver säljverksamhet på marknaden för etablering och försäljning av fiberanslutning till slutkund i kommunen. I domskälen anges att kommunen i säljverksamheten tillämpat förfarandet att utan individuell prövning vägra att träffa markavtal med privata företag. Eftersom markavtal i praktiken är nödvändigt för att kunna konkurrera på marknaden har därmed privata företag hindrats från att träda in på marknaden och konkurrera med dels kommunen, dels de privata företag som redan hade markavtal med kommunen. Domstolen gör bedömningen att förfarandet snedvridit och hämmat konkurrensen på marknaden.

Domstolen förbjuder kommunens förfarandet och förenar förbudet med vite.