Nytt tjänsteleverantörsavtal ska ge fler tjänster i öppna nät

2017-08-22 Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har kommit överens om ett nytt tjänsteleverantörsavtal. Det nya avtalet förenklar införandet av nya tjänster i de öppna näten, vilket gynnar både marknadens aktörer och konsumenterna.

Det nya avtalet harmoniserar och tydliggör kraven på såväl nätägare som tjänsteleverantör. Det medför likartade möjligheter för tjänsteleverantörerna att leverera sina tjänster i de öppna näten, vilket ytterligare främjar marknadsutvecklingen och konkurrensen på marknaden.

- Stadsnäten har sedan dess bildande strävat efter att så många tjänsteleverantörer som möjligt ska erbjuda sina tjänster i stadsnätens öppna nät. Just därför är jag glad över att vi nu har ett nytt tjänsteleverantörsavtal som kommer att förenkla samarbetet mellan marknadens olika aktörer, säger Jörgen Svärdh, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

De öppna näten, där tjänsteleverantörerna ges möjlighet att leverera sina tjänster, har lyfts fram som en framgångsfaktor i flera studier. De öppna näten pressar priser och ökar valfriheten för kunderna. På så sätt kommer det nya tjänsteleverantörsavtalet att främja utvecklingen av den svenska bredbandsmarknaden ytterligare.

- Tjänsteleverantörsföreningen är mycket glada över att vi nu kommit i mål och fått till ett standardavtal mellan stadsnät och tjänsteleverantörer. Vi har nu ett branschavtal som är väl balanserat och som speglar slutkundernas krav och förväntningar på leverans av telekomtjänster via öppna nät", säger Christer Isacsson, Com Hem, ordförande i Tjänsteleverantörsföreningens förhandlingsgrupp.

Det nya avtalet ersätter det tidigare tjänsteleverantörsavtalet som hängt med i flera år. För att säkerställa att det nya avtalet fortsätter att vara relevant och uppdaterat kommer en gemensam styrgrupp, med representanter från såväl stadsnäten som tjänsteleverantörerna, att tillsättas.

 

Vad består det nya avtalet av?

Avtalet är utformat som ett standardavtal med avtalsvillkor samt ett antal standardiserade avtalsbilagor till avtalet.
Avtalsbilagorna beskriver; samverkan mellan avtalsparterna, tekniska specifikationer, servicenivåer, tjänster och priser, felhantering av tjänsterna samt övriga processer och rutiner.

 

Vad omfattar det nya avtalet?

Avtalet omfattar punkt- till multipunktförbindelser på nivå 2 och nivå 3. Tjänsteleverantören kopplar in sig på en eller flera centrala punkter i stadsnätet och får på sätt möjlighet att sälja in och aktivera sina tjänster för de kunder som är anslutna till stadsnätet. Kunderna är huvudsakligen privata konsumenter och småföretag. Svartfiber omfattas inte av avtalet, för svartfiber och punkt- till punktförbindelser hänvisas till avtalspaketet för CESAR2.


Vem tecknar avtalen?

Avtalen tecknas bilateralt mellan respektive stadsnät och tjänsteleverantör.

 

Hur går man tillväga

Utifrån avtalsbilagornas tekniska specifikationer och servicenivåer sätter stadsnätet samman transmissionsprodukter anpassade efter lokala förutsättningar och tjänsteleverantörens behov. Det finns också möjlighet till ytterligare anpassningar på bilateral nivå vid lokala förhandlingar.  Stadsnätsföreningens rekommendation är att det nya tjänsteleverantörsavtalet används för alla nya avtalsrelationer och för befintliga avtalsrelationer bör en diskussion om avtalsväxling till det nya avtalet påbörjas för att harmonisera och förenkla samarbetet samt uppnå full nyttoeffekt.


Vad händer nu?

I samband med det att tjänsteleverantörsavtalet lanseras så öppnar Svenska Stadsnätsföreningen en helpdesk för medlemmar med stöd och frågor kring avtalet. Nästa steg är att starta upp den gemensamma förvaltningen av de nya tjänsteleverantöravtalet för att fånga upp erfarenheter, möta nya krav och kvalitetssäkra vidareutvecklingar av avtalet.

 

Mer information hittar du här.