PTS ska utreda kommunernas roll

2017-06-08 Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att utreda kommunernas roll på bredbandsmarknaden dessutom ska hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband kartläggas, detta enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Utredningen aviserades redan i den bredbandsstrategi som ansvarig minister, Peter Eriksson, presenterade i slutet av 2016. Det är dock först nu, i början av juni, som Regeringen gett det formella uppdraget.

- Regeringens bredbandsstrategi har målet att hela Sverige ska vara uppkopplat. Det är en förutsättning för att hela landet ska leva. För att hålla uppe en snabb bredbandsutbyggnad behöver onödiga hinder lyftas bort. Dagens två uppdrag till PTS ska hjälpa oss att identifiera vilka åtgärder som krävs, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Vidare ståre det: "De kommunala stadsnäten har stor betydelse för utbyggnaden av bredband i Sverige, men lokaliseringsprincipen avgränsar stadsnätsbolagens marknad till den egna kommunen. Regeringen ger därför PTS i uppdrag att se över kommunernas roll på marknaden när det gäller utbyggnad och tillhandahållande av bredband. PTS ska även titta på hur ett undantag från lokaliseringsprincipen ska kunna utformas."

Upddraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2018 och enligt beslutet ska PTS samråda med Konkurrensverket och ha en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Svenska Stadsnätsföreningen.