SKL: Kommunalt ägande av fibernät utgör en viktig grund för att långsiktigt säkra tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer

2017-06-20 SKL:s styrelse har godkänt ett ställningstagande från beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU) som handlar om regleringsfrågor inom bredbandsområdet. Bakgrunden är den bredbandstrategi som regeringen lade fram i december 2016.

Ett av huvudspåren i beredningens ställningstaganden är vikten av ett kommunalt ägande av fibernäten för att tillhandahålla bredband på öppna och lika villkor. För att bättre tillvarata de kommunala intressena föreslår beredningen även att PTS, som fått en stärkt roll i bredbandsfrågan, inleder en tätare samverkan med SKL.

SKL ställer sig mycket positivt till regeringens bredbandsstrategi som innehåller ambitiösa mål om att alla ska ha tillgång till bredband senast 2025. Men SKL menar att den marknadsstyrda utveckling som strategin anger måste omfatta även de kommunala stadsnäten.

Vidare anser SKL att PTS, i sitt nya uppdrag att främja bredbandsutbyggnad, behöver balansera teleoperatörernas och kommunernas intressen och att parterna ges möjligheter att verka på marknaden på lika villkor. SKL efterlyser här också ett nära samarbete med PTS.

– Ett kommunalt ägande innebär att operatörer och tjänsteleverantörer får möjlighet att agera och konkurrera med sina tjänster på öppna nät, vilket i slutändan gynnar konsumenterna, säger Peter Haglund, sektionschef, SKL.

 

Beredningens ställningstagande om bredband hittar du här.