Stadsnätsföreningen lyfter vikten av öppenhet i näten i sitt remissvar gällande ny kodex för elektronisk kommunikation

Infrastrukturdepartementet har föreslagit en ny lag som ska ersätta den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen inkluderar EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation och syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer gällande mobiltelefoni, internet, radio och tv, samt deras pris, kvalitet och kapacitet.

I remissvaret ställer Stadsnätsföreningen sig positiv till bland annat förslaget om att företag som uteslutande är verksamma i grossistledet inte ska vara föremål för en alltför omfattande reglering då de i regel saknar incitament att diskriminera sina kunder. Stadsnätsföreningen ställer sig även positiv till förslaget om att ett nät eller en förbindelse som fått statligt stöd eller EU-bidrag kan bli skyldiga att låta andra operatörer få tillträde till nätet, vilket föreningen anser bör gälla oavsett ägarform.

I lagförslaget framkommer det att en verksamhet som drivs i kommunal regi generellt anses vara offentligt finansierad. Stadsnätsföreningen ställer sig emot detta och anser att Infrastrukturdepartementet bör hålla isär offentligt ägande och offentlig finansiering inom ramen för EU-statsstödsregler då en finansiering med offentliga medel inte är detsamma som stödgivning.

 

Läs hela remissvaret här