Stadsnätsföreningen lämnar remissvar gällande ny modell för bredbandsstöd

Svenska Stadsnätsföreningen har under augusti återkopplat på Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag på hur framtida insatser för bredbandstöd ska utformas. Föreningen anser att stödet inte får utformas så att lokala aktörer diskrimineras. Stadsnätens bidrag kan vara avgörande för att nå en effektiv och bra bredbandsutbyggnad på landsbygden

I remissvaret betonar Stadsnätsföreningen vikten av att samtliga marknadsaktörer ska kunna söka bredbandsstöd. Om möjligheten endast ges på regional nivå kommer kommuner med lokala stadsnät att missgynnas då de hindras av lokaliseringsprincipen. De kommunala stadsnäten äger tillsammans över hälften av accessfibern i Sverige och bör därmed anses som en aktör att räkna med på marknaden.

Föreningen anser även att det ska vara möjligt att genomföra samansökningar med olika nätägare och kommuner då det finns olika förutsättningar för att bygga ut fiber. Alla bredbandsnät, oavsett storlek eller organisation, är viktiga för samhällets digitalisering och för att nå ut till de som ännu inte har tillgång till bredband.

Bredbandstödet måste även ta hänsyn till driftsäkerhet och robusthet i regionen och kommunen. I och med att samhällets digitala behov ökar växer även kraven på ett robust samhälle. Det innebär att driftsäkerhet och robusthet är viktiga aspekter för att kunna garantera ett fungerande lokalsamhälle även om de digitala systemen utsätts för allvarliga störningar. Vidare konstaterar Bredbandforum att nät som är belägna längre ut har lägre krav på robusthet och driftsäkerhet. Därför behöver robustheten i byanäten ses över.

Eftersom det ligger i samhällets intresse att bredband byggs ut måste myndigheten säkerställa att ingen aktör låser ett område som sedan inte byggs ut. För att minska risken anser Stadsnätsföreningen att det bör utredas om en vitesklausul kan tas fram mot den aktör som mutar in ett område och sedan inte fullföljer utbyggnaden. Det är viktigt att vi nu får till en utbyggnad till alla.