Rapporter av andra

PTS:  Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen

Kommunerna har stor betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att utreda kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Du hittar rapporten här.

 

 

 
 

 

 

 

  
OECD: Stadsnät har främjat Sveriges digitalisering

Tack vare god tillgång till bredband, vilket främjats av stadsnäten, har Sverige lyckats väl med sin digitalisering, det framgår i rapporten "Going Digital in Sweden". Rapporten tar också upp hur Sveriges snabba digitaliseringsomställning också bidragit positivt till landets ekonomiska utveckling, som varit god under de senaste åren. Rapporten lyfter också fram utmaningar och möjligheter för Sveriges fortsatta digitalisering.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Att samverka med kommunala stadsnät

Konsultföretaget Phaze Adnet har i en rapport beskrivit den svenska bredbandsmarknaden med fokus på stadsnätens leverantörer och samarbetspartners. I rapporten intervjuas företrädare för företag som är leverantörer, samarbetspartners eller kunder i kommunala stadsnät, företag som har en stor eller betydande del av sin omsättning via stadsnäten.

Du hittar hela rapporten här.

 

 

 

 

 

 

 

Framtid och förutsättningar för ett framgångsrikt kommunalt stadsnät

I en rapport om förutsättningarna för framgångsrika stadsnät som Phaze AdNet tagit fram framkommer bl a att stadsnätschefer ser ändrade förutsättningar i kommande reglering som större framtidshot än den ökande konkurrensen. I rapporten framgår också att det pågår en febril aktivitet i flesta stadsnät att skapa möjligheterna för nästa generations tjänster i näten där samhällsnytta och sakernas Internet är nyckelord.

Rapporten är framtagen av Phaze AdNet och sammanfattar stadsnätens roll för Sverige och belyser förutsättningarna för de kommunala stadsnätens framtid.

Länk till rapporten

 

 

 

 

 

OECD: Framsynta kommunpolitiker bakom Sveriges bredbandssuccé

En färsk rapport från OECD (december 2015) lyfter fram de svenska stadsnäten som framgångsexempel. Rapporten bekräftar bilden om att kommunernas satsningar på bredband främjar utbyggnaden och pressar priserna.

I rapporten beskrivs hur stadsnäten spelar en avgörande roll på den svenska bredbandsmarknaden. I stadsnätens "öppna nät" kan tjänsteleverantörer utan egen infrastruktur erbjuda sina tjänster till slutkunderna. Konceptet, som skapades av stadsnäten, pressar priserna och ökar valfriheten för konsumenterna, enligt rapporten från OECD.

De första stadsnäten bildades på 90-talet. Då var syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur.

Läs rapporten: "Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks"

 

 

 

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Användningen av ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i samhället. Digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.

Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan bidra till det arbete som bör genomföras.
Läs rapporten

 

 

 

 

 

 

 

Fiberbredband ger tillväxt och frigör pengar som kan användas inom hemtjänsten

En analys visar också att det finns ett starkt samband mellan fiberbredband och ekonomisk utveckling både när det gäller sysselsättning och företagande. En 10 % högre fiberpenetration är korrelerad med hela 3 % högre sysselsättning. Det innebär att en ökning av i fiberpenetration med 10 % i hela Västra Mälardalen (433 tusen invånare) ger 10 000 nya jobb som motsvarar, 2,4 miljarder kronor i ökad BNP, vilket i sin tur skulle generera 784 miljoner extra skatteintäkter och runt 35 nya företag. Dessutom 7,4 miljoner mil mindre bilkörning per år, vilket betyder 14 tusen ton mindre CO2 utsläpp.

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

En investerad krona under fyra år ger tillbaka minst 1,5 kr på fem års sikt

Förstudien visar tydlig att det finns ett samband mellan fiber och samhällsekonomisk utveckling. Den visar också att det finns samband mellan förekomst av fiber och ekonomisk tillväxt. Stockholms stad har enligt studien minskat sina kommunikationskostnader med 45 miljoner per år, tack vare fibernätet.

Stockholms läns landsting och Norrbotten minskade sina kommunikationskostnader med 50 procent. I avfolkningsbygder har antalet företag ökat efter det att fibern installerats.

Läs rapporten: Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige

 

 

 

 

 

Öppna stadsnät ger samhällsvinster

I en studie, genomförd av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, visas att investeringarna i det stadsägda fibernätet genererat stora ekonomiska vinster för samhälle, företag och enskilda medborgare. Hela 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst.

Läs sammanfattningen här

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttan av bredband – en fallstudie av sex kommuner

I en studie från 2011 och belyser Governo Syftet har varit att var att konkretisera nyttan som kan finnas av ökad tillgång till och användning av bredband på kommunal/regional nivå.nyttan med bredband på lokal nivå genom en fallstudie av sex kommuner i Sverige.
Läs rapporten