Arkiv

Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Det förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, hur vi tar oss an uppgifter och hur vi finner lösningar. Användningen av ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för företag och offentlig sektor, för arbetsliv och utbildning och för tillit och social sammanhållning i samhället. Digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.

Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan bidra till det arbete som bör genomföras.
Läs rapporten

 

 

 

 

 

 

 

Fiberbredband ger tillväxt och frigör pengar som kan användas inom hemtjänsten

En analys visar också att det finns ett starkt samband mellan fiberbredband och ekonomisk utveckling både när det gäller sysselsättning och företagande. En 10 % högre fiberpenetration är korrelerad med hela 3 % högre sysselsättning. Det innebär att en ökning av i fiberpenetration med 10 % i hela Västra Mälardalen (433 tusen invånare) ger 10 000 nya jobb som motsvarar, 2,4 miljarder kronor i ökad BNP, vilket i sin tur skulle generera 784 miljoner extra skatteintäkter och runt 35 nya företag. Dessutom 7,4 miljoner mil mindre bilkörning per år, vilket betyder 14 tusen ton mindre CO2 utsläpp.

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

En investerad krona under fyra år ger tillbaka minst 1,5 kr på fem års sikt

Förstudien visar tydlig att det finns ett samband mellan fiber och samhällsekonomisk utveckling. Den visar också att det finns samband mellan förekomst av fiber och ekonomisk tillväxt. Stockholms stad har enligt studien minskat sina kommunikationskostnader med 45 miljoner per år, tack vare fibernätet.

Stockholms läns landsting och Norrbotten minskade sina kommunikationskostnader med 50 procent. I avfolkningsbygder har antalet företag ökat efter det att fibern installerats.

Läs rapporten: Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige

 

 

 

 

 

Öppna stadsnät ger samhällsvinster

I en studie, genomförd av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, visas att investeringarna i det stadsägda fibernätet genererat stora ekonomiska vinster för samhälle, företag och enskilda medborgare. Hela 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst.

Läs sammanfattningen här

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttan av bredband – en fallstudie av sex kommuner

I en studie från 2011 och belyser Governo Syftet har varit att var att konkretisera nyttan som kan finnas av ökad tillgång till och användning av bredband på kommunal/regional nivå.nyttan med bredband på lokal nivå genom en fallstudie av sex kommuner i Sverige.
Läs rapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför så stora skillnader i vad som ingår i anslutningspriset av fiber till villa?

Kostnaden beror bland annat på hur lång sträcka som måste grävas för att lägga ner kanalisation och fiber till huset, de geologiska förhållandena, återställningskostnaderna för ex asfaltering, på hur många andra villaägare i området som installerar samtidigt etc. Ju fler villor desto lägre blir kostnaden för gräventreprenören och andra installatörer.

Läs mer om PTS studie: PTS fallstudie, i PTS prisrapport, visar att erbjudandena för anslutning av villor ser väldigt olika ut. Det finns stora skillnader i både standardpris och stor spridning mellan högsta och lägsta pris. Priset påverkas av faktorer som vilka grävarbeten och vilken utrustning som ingår, kontraktstid, område och kommun, aktör samt prissättningsmodell.

PTS statistikportal

 

 

 

 

Markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad

I rapporten redogörs för de problem som identifierats genom ett stort antal intervjuer och en serie seminarier samt lämnas förslag på hur problemen ska lösas. Rapporten är gjord av Lantmäteriet.

Läs hela rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredband för Sverige in i framtiden SOU 2014:21, Bredbandsutredningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TeliaSonera: Fiberrapporten 2013 - En inblick i fiberutveklingen i Sveriges kommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksrevisionen: Staten på telekommarknaden RIR 2013:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTS: Utvärdering av regeringens bredbandsstrategi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTS: Förstudie för Strategiska analyser på områdena accessnät och samtrafik