På vilken värdenivå agerar stadsnäten?

Med bredband och internet så har den tidigare traditionella monopolistiska kabel-TV och telekom-marknaden öppnats upp och delats in i olika värdenivåer. Bredbandsaktörerna verkar idag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt slutkundsnivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå. I de allra flesta fallen är det avgörande för ett stadsnät (eller ett annat bredbandsnät) att hålla ihop grossistnivån för att skapa synergieffekter, volymfördelar och driftsäkerhet. Den högsta nivån, slutkundsnivån, sköts av privata aktörer och ska så göra.

Grossistnivån är emellertid oumbärlig för de flesta stadsnät att kunna fortsätta verka inom. Utan denna försvinner möjligheten att verka på en praktisk stabil grund med avstannad utbyggnad samt minskad konkurrens som följd.

Det är cirka 94 procent av stadsnäten som erbjuder grossistprodukten svartfiber och mer än 60 procent erbjuder kapacitetsprodukter till operatörer och tjänsteleverantörer. Cirka 96 procent av stadsnäten erbjuder ett öppet nät där tjänsteleverantörerna kan hyra in sig och erbjuda sina tjänster till hushåll och företag.

Den stora skillnaden mellan Sverige och övriga europeiska länder är just hur bredbandsinfrastrukturen gjorts tillgänglig och öppnats upp för konkurrens. Genom de kommunala stadsnäten har det i Sverige utvecklats affärsmodeller som i hög grad separerar den grundläggande infrastrukturen (grossistnivån) från slutkundstjänsterna. Det öppna stadsnätet möjliggör alltså för aktörer, globala som lokala, att träda in på marknaden utan att själva behöva bekosta investeringen i den grundläggande fiberinfrastrukturen. Operatörer och tjänsteleverantörer kan istället välja att hyra grossistprodukterna svartfiber eller kapacitet på en konkurrensutsatt marknad till låga priser. Stadsnäten bidrar till att operatörer och tjänsteleverantörer kan bli effektiva och få stordriftsfördelar genom att själva välja investeringsnivå i värdekedjan. Denna modell har varit framgångsrik och har stimulerat konkurrensen på tjänstenivån med allt fler aktörer i hela värdekedjan som följd.