På vilken värdenivå agerar stadsnäten?

Det finns de som anser att alla kommunägda stadsnät enbart ska agera som nätägare, på en passiv infrastrukturnivå, så kallad svartfibernivå. Svenska Stadsnätsföreningen anser att det ska vara stadsnätets ägare, kommunerna eller de kommunala energibola- gen, som ska bestämma vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

I ett land som Sverige, som karaktäriseras av glesbygd och stora avstånd, kan en nätinfrastrukturinvestering bli mycket kostsam. Därför finns det intresse att hyra transmis- sion, det vill säga, operatören behöver då inte göra investeringar i varken passiv eller aktiv utrustning utan hyr en aktiv förbindelse för transport av data till och från kund.

I vissa glesbefolkade och geografiskt avlägsna delar där kundunderlaget är lågt är operatörer och tjänsteleverantörer mer intresserade av att hyra transmissionsprodukter. Med andra ord skulle dessa stadsnät bli hårt drabbade av ytterligare regleringar.

För vissa kan frågorna om stadsnätens begränsningar ses som små och avgränsade, men de har en stor betydelse för att säkerställa mer rättvisa spelregler och trygga en bra konkurrens på bredbandsmarknaden. Ett exempel på det är taget från Post- och telestyrelsens prisrapport (2014) som visar att stadsnätens öppna nät håller lägre priser än de nationella aktörerna (se graf). Just därför är det viktigt att värna de svenska stadsnätens utveckling för att Sverige också fortsättningsvis ska ha en marknad med flera aktörer och sund konkurrens.

 

Tjänsteleverantörsnivå

Tjänsteleverantörerna och operatörerna ser till att konsumenterna får tillgång till de tjänster de beställt. Oftast handlar det om internet, telefoni och tv. Det kan också handla om fastighetstjänster som tvättstugebok- ning, smarta energitjänster och larm. i framtiden väntas näten innehålla betydligt fler tjänster än i dag. Det kan handla om tjänster inom exempelvis vården eller skolan.

 

 

 

 

KO-nivå

En kommunikationsoperatör, KO, är en neutral aktör som går att likna vid en trafikledare som dirigerar och administrerar det aktiva nätet. KO:n säkerställer att det finns en plattform som möjliggör att inne- hållstjänster från flera konkurrerande tjänsteleverantörer och operatörer erbjuds till slutkunderna. Det innebär att konsu- menterna själva kan välja vilka tjänster de vill.

 

 

 

 

Aktiv nivå

Den nivå där svartfibern aktiveras, med hjälp av teknik som skickar signaler genom nätet kallas aktiv nivå. Först nu blir det möjligt att transportera data i nätet. Den aktiva nivån erbjuds till operatörer och tjänsteleverantörer som inte vill investera i utrustning som aktiverar svartfibern. Det kan vara ett kostnadseffektivt sätt för dessa att nå sina slutkunder.

 

 

 

 

Svartfibernivå

Fiber är en kabeltyp som använder optiskt ljus för dataöverföring. med begreppet svartfiber avses det fysiska nätet. namnet kommer av att själva fibertrådarna i den nivån inte är upplysta och aktiverade. ett fåtal stadsnät erbjuder enbart svartfiber till sina kunder. Då får den operatör som hyr svartfiber själv aktivera nätet (motsvarande aktiv nivå).